Đảm bảo mục tiêu tăng trưởng, không ngừng nâng cao chất lượng dịch vụ; quản lý nợ xấu luôn ở mức thấp, trích lập Quỹ dự phòng rui do trên 72 tỷ đồng...

Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

Tư tưởng Hồ Chí Minh về chống tham nhũng, lãng phí

... Trong quan điểm của Người tham ô, lãng phí, quan liêu là “'Giặc nội xâm”, là kẻ thù của nhân dân, kẻ thù của Chính phủ. Vì tham nhũng gây lên những hậu quả khôn lường cả về mặt kinh tế, chính trị và xã hội. 

Hỏi đáp