BAN THƯỜNG VỤ ĐẢNG ỦY KHỐI 

(Nhiệm kỳ 2015 - 2020) 

 

   

 

   
   

Đ/c Tạ Văn Tính

TUV, Bí thứ Đảng ủy

   

   

 

 

 

 

Đ/c Nguyễn Tiến Dũng

Phó Bí thư Đảng ủy

 

Đ/c Lại Hữu Tuyển

Phó Bí thư TT Đảng ủy

 

Đ/c Ninh Viết Thủy

Phó Bí thư Đảng ủy

   

 

   

 

   

Đ/c Phạm Văn Bình

Trưởng Ban tổ chức Đảng ủy

 

Đ/c Đỗ Văn Tiến

Chủ nhiệm UBKT Đảng ủy

 

Đ/c Nguyễn Hải Long

Trưởng Ban tuyên giáo Đảng ủy

   

     

Đ/c Nguyễn Tất Sáng

Bí thư ĐU, GĐ Viễn thông

Vĩnh Phúc

     

Đ/c Nguyễn Văn Thắng

Bí thư ĐU, GĐ Công ty CP

Vận tải Ô tô Vĩnh Phúc