Đ/c Tạ Văn Tính

TUV, Bí thứ Đảng ủy

 

   
   

Đ/c Đỗ Văn Dũng

Phó Bí thư TT Đảng ủy

 

Đ/c Lại Hữu Tuyển

Phó Bí thư Đảng ủy

 

Đ/c Ninh Viết Thủy

Phó Bí thư Đảng ủy

 

  

 

 

  

 

 

      

Đ/c Phạm Văn Bình

Trưởng Ban tổ chức Đảng ủy

 

Đ/c Lại Thị Kim Nhung

Chủ nhiệm UBKT Đảng ủy

 

Đ/c Đỗ Văn Tiến

Trưởng Ban tuyên giáo Đảng ủy

 

  

     

 

     

Đ/c Nguyễn Tất Sáng

Bí thư ĐU, GĐ Viễn thông

Vĩnh Phúc

     

Đ/c Nguyễn Văn Thắng

Bí thư ĐU, GĐ Công ty CP

Vận tải Ô tô Vĩnh Phúc