BAN THƯỜNG VỤ ĐẢNG ỦY KHỐI 

(Nhiệm kỳ 2020 - 2025) 

 

   

   
   

Đ/c Nguyễn Văn Hùng

Bí Thư Đảng ủy Khối

   

 

 

 

 

Đ/c Nguyễn Tiến Dũng

Phó Bí thư Đảng ủy

     

Đ/c Ninh Viết Thủy

Phó Bí thư Đảng ủy

   

 

  

 

Đ/c Phạm Văn Bình

Trưởng Ban tổ chức Đảng ủy

 

 

 

Đ/c Đỗ Văn Tiến

Chủ nhiệm UBKT Đảng ủy

 

     

Đ/c Nguyễn Hải Long

Trưởng Ban tuyên giáo Đảng ủy

     

Đ/c Nguyễn Tất Sáng

Bí thư ĐU, GĐ Viễn thông
Vĩnh Phúc