BAN TỔ CHỨC ĐẢNG ỦY KHỐI

 

I. LÃNH ĐẠO BAN TỔ CHỨC         

          1. Trưởng Ban tổ chức

                 Đồng chí Phạm Văn Bình - UVBTV Đảng ủy Khối

                 Điện thoại: 0912.702.577

           2. Phó Trưởng Ban Tổ chức

                 Đồng chí Nguyễn Thị Trà My - UVBCH Đảng bộ Khối

                 Điện thoại: 02113.728.890; 0986.147.000

II. CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ

  1. Chức năng

- Là cơ quan tham mưu, giúp việc của Đảng ủy Khối về công tác xây dựng Đảng trên lĩnh vực: tổ chức bộ máy, cán bộ, đảng viên, bảo vệ chính trị nội bộ.

- Chuyên trách về chuyên môn, nghiệp vụ về công tác tổ chức, cán bộ, đảng viên, bảo vệ chính trị nội bộ, thi đua khen thưởng của Đảng bộ.

  1. Nhiệm vụ

- Công tác cán bộ:

+ Tham mưu xây dựng và thực hiện các đề án, chương trình, kế hoạch liên quan đến tổ chức bộ máy, cán bộ công chức, người lao động Cơ quan Đảng ủy Khối; công tác củng cố kiện toàn cấp ủy trực thuộc; cho ý kiến với các sở, ngành liên quan về việc bổ nhiệm và giới thiệu cán bộ ứng cử theo quy định.

+ Tham mưu ban hành tiêu chí và tổ chức đánh giá xếp loại cán bộ, tổ chức đảng, đảng viên hằng năm, định kỳ hay theo yêu cầu phục vụ việc quy hoạch, đào tạo, bổ nhiệm, giới thiệu ứng cử, khen thưởng, kỷ luật.

+ Tham mưu thực hiện việc rà soát bổ sung quy hoạch quy hoạch, xây dựng quy hoạch cán bộ cơ quan Đảng ủy Khối, Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Thường trực Đảng ủy Khối; hướng dẫn các chi, đảng bộ cơ sở thực hiện công tác quy hoạch cấp ủy, cán bộ lãnh đạo quản lý doanh nghiệp.

+ Tham mưu thực hiện công tác luân chuyển, điều động, bổ nhiệm đối với cán bộ, công chức, người lao động của Cơ quan Đảng ủy Khối.

+ Quản lý hồ sơ cán bộ diện Ban Thường vụ Đảng uỷ quản lý và công chức, người lao động Cơ quan Đảng ủy Khối.

- Công tác chính sách cán bộ:

+ Tham mưu, giúp Thường trực Đảng ủy về thực hiện quy trình nâng lương, chuyển ngạch, nâng ngạch... đối với cán bộ, công chức Cơ quan Đảng ủy Khối.

+ Thẩn định, đề nghị xét tặng Huy hiệu Đảng cho các đảng viên.

+ Tham mưu việc hỗ trợ kinh phí phát triển tổ chức đảng; hỗ trợ kinh phí đối với cán bộ làm công tác đảng trong các doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước.

+ Phối hợp hoàn thiện hồ sơ, giải quyết các chế độ chính sách đối với cán bộ, công chức cơ quan nghỉ hưu, nghỉ việc, chuyển công tác.

- Công tác tổ chức cơ sở đảng và đảng viên:

+ Tham mưu việc củng cố, nâng cao chất lượng tổ chức cơ sở đảng và đảng viên; tuyên truyền, vận động, khảo sát thành lập tổ chức đảng trong doanh nghiệp; rà soát, sắp xếp, kiện toàn mô hình các tổ chức đảng đảm bảo phù hợp với thực tiễn của đơn vị, doanh nghiệp (giải thể, nâng cấp, hạ cấp, tiếp nhận, chuyển giao).

+ Hướng dẫn, kiểm tra các chi, đảng bộ cơ sở việc tổ chức, đổi mới nội dung, hình thức sinh hoạt chi, đảng bộ. Kiểm tra việc triển khai, quán triệt thực hiện nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ trong các doanh nghiệp thuộc Khối.

+ Định kỳ rà soát đối tượng kết nạp đảng để tạo nguồn phát triển đảng viên. Thẩm định hồ sơ kết nạp đảng, công nhận đảng viên chính thức; xét hồ sơ xin ra khỏi Đảng, xoá tên đảng viên trình Ban Thường vụ Đảng uỷ quyết định.

+ Tham mưu thực hiện việc cấp, phát thẻ đảng viên, đổi thẻ, đóng dấu kiểm tra kỹ thuật thẻ đảng viên theo quy định.

+ Hướng dẫn các chi, đảng bộ thực hiện nghiệp vụ công tác đảng viên; đề xuất các biện pháp để giải quyết những vấn đề nảy sinh trong công tác đảng viên.

+ Thực hiện chuyển sinh hoạt đảng đi, đến cho đảng viên và thống kê tổ chức đảng và đảng viên của Đảng bộ theo các biểu mẫu của Ban Tổ chức Tỉnh ủy hàng tháng, quý, năm hoặc đột xuất theo cầu nhiệm vụ.

+ Quản lý phần mềm cơ sở dữ liệu đảng viên; cập nhập, nhập phiếu đảng viên mới, đảng viên chuyển đến, nhập phiếu bổ sung lý lịch đảng viên hàng năm đối với những đảng viên có sự thay đổi.

- Công tác thi đua, khen thưởng:

+ Tham mưu xây dựng tiêu chí đánh giá, phân loại chất lượng tổ chức cơ sở đảng và đảng viên.

+ Chủ trì, phối hợp với các ban, đoàn thể hướng dẫn các chi, đảng bộ cơ sở thực hiện việc kiểm điểm tập thể, cá nhân và đánh giá, phân loại chất lượng tổ chức cơ sở đảng, đảng viên hằng năm. Tham mưu tổ chức tổng kết, biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích trong công tác xây dựng Đảng của Đảng bộ Khối hàng năm và nhiệm kỳ.

+ Tham mưu việc đánh giá, phân loại và xét thi đua, khen thưởng đối với cán bộ Cơ quan Đảng ủy Khối.

- Công tác đào tạo, bồi dưỡng:

+ Tham mưu xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng theo kế hoạch chỉ tiêu được phân bổ hàng năm.

+ Tham mưu chọn, cử cán bộ, công chức, cán bộ lãnh đạo, quản lý Cơ quan Đảng ủy và các doanh nghiệp thuộc Đảng bộ Khối tham dự, dự tuyển các lớp bồi dưỡng, đào tạo về chuyên môn, nghiệp vụ, lý luận chính trị... đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ, tiêu chuẩn ngạch công chức, tiêu chuẩn chức danh cán bộ.

+ Chủ trì, phối hợp tham mưu tổ chức các lớp bồi dưỡng lý luận chính trị cho cấp ủy viên cơ sở, bí thư chi bộ trực thuộc, quần chúng ưu tú và đảng viên mới.

- Công tác bảo vệ chính trị nội bộ:

+ Tham mưu xây dựng chương trình, kế hoạch và biện pháp bảo vệ chính trị nội bộ. Theo dõi, hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc và tổng hợp tình hình thực hiện công tác bảo vệ chính trị nội bộ của các doanh nghiệp trong Khối. Quản lý, theo dõi đảng viên thuộc diện quản lý đi công tác nước ngoài.

+ Thẩm định về tiêu chuẩn chính trị đối với cán bộ được xem xét quy hoạch, giới thiệu ứng cử, bổ nhiệm vào các chức danh Đảng ủy Khối quản lý; quần chúng ưu tú được đề nghị kết nạp vào Đảng. Quản lý, thẩm tra lại những đảng viên có vấn đề khi kết nạp vào Đảng.

- Phối hợp với các ban, đoàn thể tham mưu xây dựng, tổ chức thực hiện, sơ kết, tổng kết và sửa đổi, bổ sung Quy chế làm việc của Đảng ủy Khối; chỉ đạo, kiểm tra, giám sát thực hiện quy chế làm việc của cấp ủy cơ sở.

---------------------

 

(Trích Quy định số 02-QĐi/ĐUK, ngày 06/8/2018 của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối Quy định chức năng, nhiệm vụ, nguyên tắc, chế độ làm việc và mối quan hệ công tác của các ban, đoàn thể trong Cơ quan Đảng uỷ khối Doanh nghiệp)