BAN TUYÊN GIÁO ĐẢNG ỦY KHỐI

 

I. LÃNH ĐẠO BAN TUYÊN GIÁO    

     1. Trưởng Ban Tuyên giáo

                 Đồng chí Nguyễn Hải Long- UVBTV Đảng ủy Khối

                 Điện thoại : 0211.3696559; 0913284385

     2. Phó Trưởng Ban Tuyên giáo

                 Đồng chí Trịnh Minh Kha - UVBCH Đảng bộ Khối

                 Điện thoại : 0211.3728891; 0913284393

II. CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ:

     1. Chức năng

- Là cơ quan tham mưu, giúp việc của Đảng uỷ Khối về công tác xây dựng Đảng trên các lĩnh vực: chính trị tư tưởng, tuyên truyền, lý luận chính trị, văn hóa, văn nghệ, khoa giáo, công tác lịch sử Đảng và công tác dân vận.

- Chuyên trách về chuyên môn, nghiệp vụ về công tác tuyên giáo, dân vận.

     2. Nhiệm vụ

- Công tác chính trị tư tưởng

+ Đề xuất phương hướng, nhiệm vụ, nội dung, giải pháp xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng.

+ Theo dõi, nắm bắt, tổng hợp tình hình tư tưởng, dư luận xã hội trong cán bộ, đảng viên và người lao động; kịp thời báo cáo, đề xuất, kiến nghị về phương hướng, nhiệm vụ, nội dung, biện pháp giải quyết.

+ Chủ trì, phối  hợp tham mưu tuyên truyền, quán triệt âm mưu thủ đoạn chống phá Đảng, Nhà nước, chế độ ta của các thế lực thù địch, kịp thời đề xuất đối sách và biện pháp chống các quan điểm, tư tưởng sai trái, thù địch.

+ Tham mưu xây dựng, triển khai thực hiện, sơ kết, tổng kết các đề án, nghị quyết, quyết định, chương trình, kế hoạch về công tác tuyên giáo, dân vận.

- Công tác tuyên truyền

+ Tham mưu tổ chức học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, cấp ủy cấp trên và cấp khối. Thông tin, cập nhật về tình hình thời sự, chính trị, kinh tế, xã hội trong nước và quốc tế; các chủ trương, đường lối, hoạt động đối ngoại của Đảng, Nhà nước, địa phương.

+ Hướng dẫn kiểm tra, giám sát, đôn đốc các chi, đảng bộ cơ sở triển khai thực hiện các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, cấp ủy cấp trên.

+ Tham mưu, phối hợp với các sở, ban, ngành, đoàn thể của tỉnh tuyên truyền, hướng dẫn thực hiện các chính sách, văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến doanh nghiệp và người lao động.

+ Xây dựng nội dung hướng dẫn công tác tuyên truyền, cổ động; tham mưu, phối hợp chuẩn bị nội dung công tác tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại cúng của trung ương, địa phương.

+ Theo dõi, quản lý hoạt động đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền miệng.

+ Chịu trách nhiệm chuẩn bị nội dung, biên tập, xuất bản cuốn Bản tin, Trang thông tin điện tử của Đảng bộ Khối.

- Công tác giáo dục lý luận chính trị:

+ Tham mưu học tập, nghiên cứu Chủ nghĩa Mác- Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, nhằm củng cố niềm tin và bản lĩnh chính trị, ý thức giai cấp và tinh thần yêu nước cho cán bộ, đảng viên, người lao động trong doanh nghiệp.

+ Phối hợp với các ban, đoàn thể, các chi, đảng bộ cơ sở tổ chức học tập, bồi dưỡng lý luận chính trị cho cán bộ, đảng viên trong toàn Đảng bộ; chịu trách nhiệm về nội dung, chương trình bồi dưỡng.

+ Bồi dưỡng, hướng dẫn nghiệp vụ công tác tuyên giáo, công tác dân vận cho cấp uỷ, cán bộ tuyên giáo các chi, đảng bộ cơ sở.

- Công tác Lịch sử Đảng:

+ Tham mưu triển khai các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của cấp trên về công tác lịch sử Đảng; nghiên cứu, sưu tầm, biên soạn lịch sử Đảng bộ Khối.

+ Hướng dẫn các cấp ủy phối hợp với lãnh đạo doanh nghiệp trong việc sưu tầm, biên soạn, xuất bản lịch sử đảng bộ, chi bộ cơ sở.

- Công tác khoa giáo

+ Tham mưu triển khai công tác khuyến học, khuyến tài, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực; nghiên cứu, ứng dụng khoa học công nghệ, sáng kiến, sáng tạo trong học tập, lao động, sản xuất kinh doanh.

+ Truyền thông chăm sóc y tế, giáo dục giới tính, sức khoẻ người lao động; vệ sinh lao động, an toàn thực phẩm. Tuyên truyền, quán triệt trong cán bộ, đảng viên và người lao động về đ­ường lối, quan điểm của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước trong lĩnh vực dân số, kế hoạch hoá gia đình; chăm sóc trẻ em

+ Tuyên truyền sâu rộng trong doanh nghiệp về đường lối, quan điểm thể dục thể thao của Đảng. Tạo ra phong trào luyện tập, rèn luyện thân thể,  đẩy mạnh cuộc vận động "Toàn dân rèn luyện thân thể theo g­ương Bác Hồ vĩ đại", đưa việc luyện tập thể dục, thể thao trở thành thói quen, nếp sống hàng ngày.

- Công tác văn hóa, văn nghệ

+ Tham mưu công tác tuyên truyền, định hướng tư tưởng, chính trị, đấu tranh chống các quan điểm sai trái, thù địch trên mặt trận văn hóa, văn nghệ trong khối. 

+ Phối hợp với các ban, đoàn thể tổ chức các hoạt động văn hoá, văn nghệ của Đảng bộ Khối.

- Công tác dân vận

+ Tham mưu chỉ đạo, hướng dẫn thực hiện các quy định của Đảng, Nhà nước về công tác dân vận.

+ Theo dõi, kiểm tra, giám sát việc thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở.

 

-------------------------

(Trích Quy định số 02-QĐi/ĐUK, ngày 06/8/2018 của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối Quy định chức năng, nhiệm vụ, nguyên tắc, chế độ làm việc và mối quan hệ công tác của các ban, đoàn thể trong Cơ quan Đảng uỷ khối Doanh nghiệp)