CƠ QUAN ĐOÀN THANH NIÊN KHỐI

I. LÃNH ĐẠO ĐOÀN KHỐI

      Bí Thư Đoàn Khối

                  Đồng chí Nguyễn Anh Quý - UVBCH Đảng bộ Khối

                  Điện thoại: 0211.3716. 778

      Phó Bí Thư đoàn Khối

                  Đồng chí Trần Thị Thu Hương

                  Điện thoại: 0211.3716. 778

II. CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ

 

        1. Chức năng

- Là cơ quan tham mưu, giúp Thường trực, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện về phương hướng, nhiệm vụ, tư tưởng, tổ chức, cán bộ của Đoàn khối Doanh nghiệp.

- Giúp Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Đoàn Khối lãnh đạo, chỉ đạo các tổ chức Đoàn trong Khối phát động các phong trào thi đua thực hiện nhiệm vụ chính trị, xây dựng tổ chức cơ sở Đoàn vững mạnh, tham gia xây dựng Đảng gắn với xây dựng Doanh nghiệp.

- Chuyên trách về chuyên môn, nghiệp vụ công tác Đoàn và phong trào thanh niên trong khối Doanh nghiệp.

        2. Nhiệm vụ

- Thực hiện nhiệm vụ chính trị

+ Tham mưu xây dựng, triển khai các nghị quyết, chỉ thị, kết luận, đề án, chương trình của Đảng ủy, Ban Thường vụ Đảng uỷ Khối về công tác Đoàn và phong trào thanh niên trong Khối.

+ Tham mưu, tổ chức quán triệt thực hiện đường lối, quan điểm, nghị quyết, chỉ thị của Đảng, của Đoàn, chính sách, pháp luật của Nhà nước; xây dựng nghị quyết, chương trình hành động sát hợp với hoạt động của doanh nghiệp.

+ Chỉ đạo tổ chức đoàn, đoàn viên thực hiện nhiệm vụ chính trị đảm bảo đúng đường lối của Đảng, của Đoàn, chính sách, pháp luật của Nhà nước; nghị quyết, chỉ thị của Đảng ủy Khối và các chi, đảng bộ trong Khối.

+ Chỉ đạo tổ chức các phong trào hành động cách mạng, mở rộng mặt trận đoàn kết tập hợp thanh niên như: Phong trào Thanh niên tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng; xung kích phát triển kinh tế- xã hội và bảo vệ Tổ quốc. Phong trào đồng hành với thanh niên lập thân, lập nghiệp: Phong trào Sáng tạo Trẻ; các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao trong doanh nghiệp.

- Công tác giáo dục chính trị, tư tưởng

+ Lãnh đạo thực hiện tốt công tác giáo dục chính trị, tư tưởng; tuyên truyền, giáo dục, bồi dưỡng Chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; phổ biến, quán triệt kịp thời đường lối, chủ trương của Đảng, của Đoàn, chính sách, pháp luật của Nhà nước để đoàn viên nắm vững và thực hiện có hiệu quả.

+ Theo dõi, nắm tình hình tư tưởng đoàn viên thanh niên, kịp thời báo cáo với Thường trực, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối chỉ đạo giải quyết.

+ Giáo dục phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống, định hướng nhận thức, tư tưởng cho đoàn viên thanh niên; xây dựng văn hoá doanh nghiệp, giữ gìn bản sắc dân tộc trong hội nhập kinh tế quốc tế.

+ Lãnh đạo đoàn viên thanh niên trong Khối nêu cao tinh thần trách nhiệm, tính kỷ luật, đề cao cảnh giác, chủ động phát hiện và đấu tranh với các quan điểm sai trái, các hành vi vi phạm kỷ luật, vi phạm pháp luật; đấu tranh phòng, chống suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống.

- Công tác xây dựng tổ chức Đoàn và Đoàn tham gia xây dựng Đảng

+ Lãnh đạo, triển khai tới các cơ sở Đoàn thực hiện các chủ trương, nhiệm vụ, giải pháp để xây dựng các tổ chức vững mạnh, nâng cao chất lượng đoàn viên.

+ Nghiên cứu, đề ra giải pháp đổi mới và nâng cao chất lượng tập hợp đoàn viên, sinh hoạt chi đoàn, làm tốt công tác quản lý đoàn viên.

+ Phối hợp với các ban, đoàn thể, cấp ủy cơ sở trong Khối trong công tác bồi dưỡng nâng cao trình độ lý luận, trình độ chuyên môn, tập huấn các kỹ năng, hoạt động cho cán bộ Đoàn cơ sở.

+ Phối hợp với Ban Tổ chức Đảng ủy trong việc tham mưu dự kiến nhân sự Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Thường trực Đoàn Khối; với cấp ủy cơ sở trong công tác quy hoạch, giới thiệu, kiện toàn, bổ sung cán bộ Đoàn cơ sở; bồi dưỡng, giới thiệu Đoàn viên ưu tú cho Đảng xem xét kết nạp.

+ Thực hiện công tác phát triển đoàn viên và các tổ chức đoàn trong các loại hình doanh nghiệp, công tác khen thưởng và kỷ luật đối với tổ chức đoàn và đoàn viên theo quy định.

- Công tác kiểm tra, giám sát của Đoàn

+ Lãnh đạo và tổ chức thực hiện công tác kiểm tra, giám sát theo quy định của Điều lệ Đoàn; giữ vững đoàn kết nội bộ.

+ Chủ động phát hiện, ngăn ngừa và xử lý kịp thời tổ chức cơ sở Đoàn, đoàn viên thanh niên có biểu hiện vi phạm các quy định của Đoàn, pháp luật của Nhà nước; phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực.

- Tham gia công tác chăm sóc thiếu niên nhi đồng

+ Tổ chức thực hiện công tác chăm sóc, giáo dục thiếu niên nhi đồng, đối tượng là con cán bộ, nhân viên, người lao động trong toàn Khối.

+ Phối hợp với các đơn vị, doanh nghiệp, địa phương tổ chức các hoạt động an sinh xã hội, chăm sóc thiếu niên, nhi đồng.

 

-------------------------

(Trích Quy định số 02-QĐi/ĐUK, ngày 06/8/2018 của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối Quy định chức năng, nhiệm vụ, nguyên tắc, chế độ làm việc và mối quan hệ công tác của các ban, đoàn thể trong Cơ quan Đảng uỷ khối Doanh nghiệp)