CƠ QUAN HỘI CỰU CHIẾN BINH

I. LÃNH ĐẠO HỘI CỰU CHIẾN BINH KHỐI

     Chủ tịch Hội CCB Khối

         Đồng chí Nguyễn Quốc Quân - GĐ Công ty TNHH MTV Thủy Lợi Liễn Sơn

     Phó Chủ tịch Hội CCB Khối

         Đồng chí Nguyễn Anh Quý - UVBCH Đảng bộ Khối

II. CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ CƠ QUAN HỘI CCB KHỐI

       1. Chức năng

- Là cơ quan tham mưu Thường trực, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối lãnh đạo toàn diện hoạt động của hội cựu chiến binh các cấp trong Khối; đồng thời, tham mưu, giúp Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Hội Cựu chiến binh Khối lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện nhiệm vụ công tác hội theo quy định.

- Chuyên trách về chuyên môn, nghiệp vụ công tác hội cựu chiến binh.

      2. Nhiệm vụ

- Công tác chính trị, tuyên truyền, giáo dục

+ Tham mưu Ban Thường vụ, Thường trực Đảng uỷ Khối ban hành các nghị quyết, chỉ thị, kết luận, đề án, chương trình để lãnh đạo, chỉ đạo hoạt động của Hội Cựu chiến binh Khối.

+ Tham mưu việc tổ chức học tập, phổ biến, quán triệt đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước tới các tổ chức cơ sở hội, hội viên.

+ Tham gia đấu tranh chống âm mưu, hoạt động phá hoại của các thế lực thù địch, chống lại các quan điểm trái với chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước; chống tệ quan liêu, nạn tham nhũng, lãng phí và các tệ nạn xã hội;

+ Tham gia giám sát trong hoạt động của các cơ quan, đơn vị và cán bộ, công chức, viên chức, công nhân lao động theo quy định của pháp luật.

+ Phối hợp với Đoàn Thanh niên Khối giáo dục truyền thống cách mạng, ý chí tự lực, tự cường cho thế hệ trẻ.

- Công tác xây dựng tổ chức hội

+ Tích cực xây dựng tổ chức hội trong sạch vũng mạnh; thực hiện công tác phát triển hội viên và tổ chức hội trong các doanh nghiệp khi có đủ điều kiện.

+ Tập hợp quân nhân đã hoàn thành nghĩa vụ quân sự tại ngũ tiếp tục phát huy bản chất truyền thống “Bộ đội Cụ Hồ”, tham gia tổ chức câu lạc bộ, ban liên lạc cựu quân nhân và các phong trào cách mạng ở cơ sở.

+ Tổ chức chăm lo, giúp đỡ cựu chiến binh nâng cao đời sống vật chất, tinh thần; các phong trào thi đua tham gia phát triển doanh nghiệp, hoạt động tình nghĩa, vì cộng đồng.

 

-------------------------

(Trích Quy định số 02-QĐi/ĐUK, ngày 06/8/2018 của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối Quy định chức năng, nhiệm vụ, nguyên tắc, chế độ làm việc và mối quan hệ công tác của các ban, đoàn thể trong Cơ quan Đảng uỷ khối Doanh nghiệp)