ỦY BAN KIỂM TRA ĐẢNG ỦY KHỐI

   

I. LÃNH ĐẠO UBKT ĐẢNG ỦY KHỐI

         Chủ nhiệm UBKT

                     Đồng chí Đỗ Văn Tiến - UVBTV Đảng ủy Khối

                     Điện thoại: 0915.189.468

        Phó Chủ nhiệm UBKT Đảng ủy Khối

                    Đồng chí Triệu Thị Huyền - UVBCH Đảng bộ Khối

                    Điện thoại: 0913.284.689

II. CHỨC NĂNG NHIỆM VỤ UBKT ĐẢNG ỦY KHỐI

   1. Chức năng

- Là cơ quan tham mưu, giúp việc của Đảng uỷ, UBKT Đảng uỷ Khối thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn về công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật đảng và phòng chống tham nhũng trong Đảng bộ.

- Chuyên trách về chuyên môn, nghiệp vụ về công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật đảng của Đảng uỷ Khối.

   2. Nhiệm vụ

- Chủ trì, phối hợp với các ban tham mưu thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát quy định tại Điều 30 Điều lệ Đảng:

+ Tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện các nghị quyết, chỉ thị, kết luận, quy định, hướng dẫn của Trung ương, Tỉnh ủy, UBKT cấp trên và của Đảng ủy Khối về công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật đảng.

+ Xây dựng phương hướng, nhiệm vụ, chương trình, kế hoạch kiểm tra, giám sát các tổ chức đảng cấp dưới và đảng viên theo Điều 30, Điều lệ Đảng; tổ chức lực lượng để tiến hành các cuộc kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật, giải quyết đơn tố cáo, khiếu nại kỷ luật Đảng theo chương trình, kế hoạch đề ra hoặc được giao.

+ Triển khai các quyết định, kết luận, thông báo của Đảng ủy, Ban Thường vụ Đảng ủy về các cuộc kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật, giải quyết tố cáo, khiếu nại kỷ luật; đồng thời đôn đốc, kiểm tra, giám sát tổ chức cơ sở đảng và đảng viên có liên quan thực hiện các quyết định, kết luận, thông báo đó.

+ Sơ kết, tổng kết về công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật đảng trong Đảng bộ

+ Hướng dẫn, kiểm tra, giám sát các cấp uỷ, tổ chức đảng, đảng viên thực hiện công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật đảng trong đảng bộ; chỉ đạo, hướng dẫn nghiệp vụ công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật đảng và các vấn đề liên quan cho UBKT, tổ chức đảng cấp dưới và đảng viên.

+ Phối hợp với các cơ quan, đơn vị chức năng của tỉnh trong thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật đảng.

- Tổ chức thực hiện các nhiệm vụ kiểm tra, giám sát của UBKT quy định tại Điều 32 Điều lệ Đảng:

+ Kiểm tra đảng viên, kể cả cấp ủy viên cùng cấp khi có dấu hiệu vi phạm tiêu chuẩn đảng viên, tiêu chuẩn cấp ủy viên và thực hiện nhiệm vụ đảng viên. 

+ Kiểm tra tổ chức đảng cấp dưới khi có dấu hiệu vi phạm trong việc chấp hành Cương lĩnh chính trị, Điều lệ Đảng, nghị quyết, chỉ thị của Đảng, các nguyên tắc tổ chức của Đảng; kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng.

+ Giám sát cấp ủy viên cùng cấp, cán bộ thuộc diện Đảng ủy Khối quản lý và tổ chức đảng cấp dưới về thực hiện chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng; nghị quyết của cấp ủy và đạo đức, lối sống theo quy định của Trung ương.

+ Xem xét, kết luận những trường hợp vi phạm kỷ luật, quyết định hoặc đề nghị cấp ủy thi hành kỷ luật.

+ Giải quyết tố cáo đối với tổ chức đảng cấp dưới và đảng viên; giải quyết khiếu nại về kỷ luật Đảng.

+ Kiểm tra cơ quan tài chính cấp ủy cùng cấp; việc thu, nộp, sử dụng đảng phí, kinh phí đối với các cấp ủy, tổ chức đảng cấp dưới.

- Công tác phối hợp

+ Hướng dẫn các ban của Đảng ủy Khối trong thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát theo từng lĩnh vực công tác xây dựng Đảng đảm bảo quy định.

+ Phối hợp với Ban Tổ chức Đảng ủy trong thực hiện công tác kiện toàn, quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ kiểm tra, lý luận chính trị cho cấp uỷ viên và cán bộ kiểm tra của Đảng ủy Khối và cấp uỷ cơ sở.

- Tham mưu lãnh đạo, chỉ đạo, tuyên truyền, hướng dẫn, sơ kết, tổng kết thực hiện công tác phòng chống tham nhũng của Đảng bộ Khối.

 

------------------

(Trích Quy định số 02-QĐi/ĐUK, ngày 06/8/2018 của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối Quy định chức năng, nhiệm vụ, nguyên tắc, chế độ làm việc và mối quan hệ công tác của các ban, đoàn thể trong Cơ quan Đảng uỷ khối Doanh nghiệp)