VĂN PHÒNG ĐẢNG ỦY KHỐI

I. LÃNH ĐẠO VĂN PHÒNG ĐẢNG ỦY KHỐI

      1. Chánh văn phòng

          Đồng chí Phùng Việt Hưng -UVBCH Đảng bộ Khối

          Điện thoại: 0988.888.289; 0914.352.678

        2. Phó Chánh Văn Phòng

          Đồng chí Dương Ngọc Linh

          Điện thoại: 0972.721.184

II. CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ VĂN PHÒNG ĐẢNG ỦY KHỐI

    1. Chức năng

- Là cơ quan tham mưu, giúp việc của Đảng uỷ Khối trong tổ chức, điều hành công việc lãnh đạo, chỉ đạo, phối hợp hoạt động giữa các ban, đoàn thể; đầu mối thông tin tổng hợp phục vụ sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng uỷ.

- Trực tiếp quản lý tài sản, tài chính, trật tự, nội vụ; bảo đảm cơ sở vật chất cho các hoạt động của cơ quan Đảng uỷ.

    2. Nhiệm vụ

- Tham mưu, tổng hợp

+ Tham mưu xây dựng, ban hành và đôn đốc tổ chức thực hiện Chương trình, kế hoạch làm việc hằng tháng, quý, sáu tháng, năm của Đảng ủy và Cơ quan.

+ Tham mưu xây dựng các văn bản chỉ đạo, báo cáo sơ kết, tổng kết của Đảng ủy, Ban Thường vụ, Thường trực Đảng ủy Khối.

+ Tham mưu lãnh đạo, chỉ đạo, phối hợp thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh; đề nghị cấp có thẩm quyền xem xét, giải quyết khó khăn, vướng mắc của doanh nghiệp; công tác đối ngoại, an ninh quốc phòng, văn hóa xã hội.

+ Tổng hợp thông tin, tình hình thực hiện các nghị quyết, chỉ thị, quy định, kết luận, quy chế của cấp trên và của Đảng uỷ; việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ của các ban, đoàn thể để báo cáo với Ban Thường vụ, Thường trực Đảng uỷ.

+ Theo dõi, đôn đốc các tổ chức cơ sở đảng, các ban, đoàn thể thực hiện chế độ thông tin, báo cáo định kỳ, đột xuất.

+ Phối hợp với các ban, đoàn thể tham mưu nội dung họp Đảng ủy, Ban Thường vụ Đảng ủy; chuẩn bị nội dung giao ban định kỳ cơ quan Đảng ủy Khối.

- Công tác tài chính, cơ sở vật chất

+ Tham mưu xây dựng dự toán, quyết toán tài chính, chi tiêu ngân sách cơ quan Đảng ủy Khối theo quy định; theo dõi, quản lý thủ quỹ Cơ quan.

+ Chịu trách nhiệm theo dõi, quản lý, sửa chữa, bảo dưỡng tài sản cơ quan, bảo đảm các điều kiện phục vụ hoạt động của Đảng uỷ, Ban Thường vụ, Thường trực Đảng uỷ, cơ quan Đảng ủy và các ban, đoàn thể theo quy định.

+ Hướng dẫn, kiểm tra, giám sát, đôn đốc thực hiện việc thu, nộp, sử dụng đảng phí và quyết toán kinh phí công tác đảng ở các chi, đảng bộ cơ sở.

- Công tác văn thư, lưu trữ

+ Tiếp nhận văn bản, tài liệu đến để trình Thủ trưởng xử lí, chỉ đạo giải quyết; phát hành văn bản, tài liệu đi của Đảng ủy; phối hợp, hỗ trợ phát hành văn bản các ban, đoàn thể theo quy định.

+ Thẩm định về yêu cầu, phạm vi, quy trình, thẩm quyền ban hành và thể thức văn bản trước khi trình Đảng uỷ, Ban Thường vụ, Thường trực Đảng ủy.

+ Quản lý, triển khai ứng dụng công nghệ thông tin, quản trị mạng phục vụ hoạt động của cơ quan.

+ Hướng dẫn, bồi dưỡng, kiểm tra nghiệp vụ công tác văn thư, lưu trữ của các ban, đoàn thể và các chi, đảng bộ cơ sở.

+ Thực hiện quản lý và sử dụng con dấu, lưu trữ tài liệu theo quy định.

 - Công tác hành chính, phục vụ

+ Tham mưu, phối hợp tổ chức, phục vụ các hội nghị, cuộc họp của Đảng uỷ, Ban Thường vụ, Thường trực Đảng uỷ và các ban, đoàn thể.

+ Theo dõi, quản lý xe phục vụ lãnh đạo; công tác tạp vụ, an ninh trật tự, vệ sinh, môi trường cơ quan.

- Công tác thi đua, khen thưởng cơ quan:

+ Theo dõi, đôn đốc việc thực hiện các sáng kiến, giải pháp công việc của các tập thể, cá nhân; việc chấm điểm thi đua của cán bộ, công chức, lao động cơ quan.

+ Theo dõi việc chấp hành nội quy, quy định làm việc của Cơ quan.

------------------

 

(Trích Quy định số 02-QĐi/ĐUK, ngày 06/8/2018 của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối Quy định chức năng, nhiệm vụ, nguyên tắc, chế độ làm việc và mối quan hệ công tác của các ban, đoàn thể trong Cơ quan Đảng uỷ khối Doanh nghiệp)