Chuyên đề "Học và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh" năm 2015

Ban Chỉ đạoTrung ương về học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh vừa ban hành hướng dẫn chuyên đề Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Bác Hồ năm 2015...