CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH VỀ “NÓI ĐI ĐÔI VỚI LÀM”

 

 “Tư cách một người cách mệnh:

Tự mình phải: Cần kiệm....Nói thì phải làm”.

 CD Hồ Chí Minh toàn tập, t2, tr260.

 “Cần phải óc nghĩ, mắt trông, tai nghe, chân đi, miệng nói, tay làm. Chứ không phải chỉ nói suông, chỉ ngồi viết mệnh lệnh... Phải  thật thà nhúng tay vào việc”.

CD Hồ Chí Minh toàn tập, t5, tr699.

 “Trước mặt quần  chúng, không phải ta cứ viết lên trán  chữ “cộng sản” mà ta được họ yêu mến. Quần chúng chỉ quý mến những người có tư cách, đạo đức. Muốn hướng dẫn nhân dân, mình phải làm mực thước cho người ta bắt chước”.

Hồ Chí MinhToàn  tập,t.5,tr552.

“Nếu chính mình tham ô bảo người ta liêm khiết có được không? Không được. Mình trước hết phải siêng năng, trong sạch thì mới bảo người ta trong sạch, siêng năng được...”.

 Hồ Chí Minh Toàn  tập, t.7, tr59.

 “Nói chung thì các dân tộc phương Đông đều giàu tình cảm và đối với họ một tấm gương sống còn có giá trị hơn một trăm bài diễn văn tuyên truyền”.

Sđd, tập1, trang 253

 “Có những người miệng thì nói: Phụng sự Tổ quốc, phụng sự nhân dân, nhưng bị vật chất dỗ dành mà phạm vào tham ô, lãnh phí, hại đến Tổ quốc, nhân dân”.

Hồ Chí Minh Toàn tập, t.6, tr494.

 “...Tôi xin đề nghị với đồng bào cả nước, và tôi xin thực hành trước: Cứ 10 ngày nhịn ăn một bữa, mỗi tháng nhịn ăn 3 bữa. Đem gạo đó (mỗi bữa một bơ) để cứu dân nghèo. Như vậy thì những người nghèo sẽ có bữa rau bữa cháo để chờ mùa lúa năm sau, khỏi đến nỗi chết đói. Tôi chắc rằng đồng bào ta ai cũng sẵn lòng cứu khổ cứu nạn, mà hăng hái hưởng ứng lời đề nghị nêu trên”.

Sđd, tập4, trang 31