DỰ THẢO VĂN KIỆN CỦA BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG (KHÓA XI)

TRÌNH ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU TOÀN QUỐC LẦN THỨ XII CỦA ĐẢNG; 

DỰ THẢO BÁO CÁO CHÍNH TRỊ CỦA BAN CHẤP HÀNH ĐẢNG BỘ TỈNH KHÓA XV

TẠI ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU ĐẢNG BỘ TỈNH LẦN THỨ XVI

   Thực hiện Chỉ thị số 36-CT/TW ngày 30-5-2014 của Bộ Chính trị về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng; Hướng dẫn số 160-HD/BTGTW ngày 7-9-2015 và Công văn số 8790-CV/BTGTW của Ban Tuyên giáo Trung ương về việc công bố và lấy ý kiến nhân dân đóng góp vào dự thảo các văn kiện của Ban Chấp hành Trung ương (Khóa XI) trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng, chào mừng Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI, Website Đảng bộ khối Doanh nghiệp tỉnh xin giới thiệu các Văn kiện để bạn đọc nghiên cứu và tham gia góp ý:

  - Dự thảo Báo cáo Chính trị của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng.

  - Dự thảo Báo cáo đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2011-2015 và phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016 - 2020.

  - Dự thảo Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XV tại Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI.

       Xin trân trọng thông báo cùng bạn đọc.