CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, TỔ CHỨC BỘ MÁY

BAN TUYÊN GIÁO ĐẢNG

 

I- VỊ TRÍ, VAI TRÒ, CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ CỦA BAN TUYÊN GIÁO ĐẢNG.

1- Vị trí, vai trò:

- Hệ thống tuyên giáo Đảng là một bộ phận cấu thành, gắn bó với sự hình thành, phát triển của hệ thống tổ chức của Đảng:

Kể từ khi Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời đến nay, trải qua hơn 80 năm Đảng đã lãnh đạo từng bước xây dựng hệ thống chính trị từ Trung ương đến cơ sở ngày càng vững mạnh, trong đó có hệ thống tuyên giáo Đảng.

- Hệ thống tuyên giáo Đảng trực tiếp góp phần thực hiện phương thức lãnh đạo của Đảng:

- Đảng lãnh đạo về  đường lối, vạch ra chiến lược để xây dựng, bảo vệ đất nước.

- Đảng lãnh đạo bằng hệ thống chính trị, bằng công tác tổ chức, cán bộ.

- Đảng lãnh đạo bằng kiểm tra, giám sát.

- Đảng lãnh đạo bằng vận động, thuyết phục quần chúng, bằng sự gương mẫu của cán bộ Đảng.

 Ban Tuyên giáo là một ban trong hệ thống cơ quan tham mưu của Đảng, giúp các cấp uỷ Đảng thực hiện tốt sứ mệnh lãnh đạo của mình.

- Hệ thống tuyên giáo góp phần quan trọng xây dựng Đảng vững mạnh:

- Giúp cấp uỷ định hướng nghiên cứu lý luận, tổng kết thực tiễn; tham mưu xây dựng đường lối, chủ trương của Đảng.

- Tuyên truyền giáo dục chủ nghĩa Mác Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối quan điểm, chủ trương của Đảng, bồi đắp thế giới quan, nhân sinh quan; xây dựng bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng.

- Tham gia xây dựng luận cứ khoa học để củng cố, kiện toàn hệ thống tổ chức bộ máy của Đảng, của hệ thống chính trị; làm tốt công tác tư tưởng trong việc quy hoạch, đào tạo, sắp xếp đội ngũ cán bộ.

2- Chức năng, nhiệm vụ:

Chức năng, nhiệm vụ của Ban Tuyên giáo các cấp về cơ bản là thống nhất, có khác nhau chủ yếu về phạm vi, tính chất, quy mô hoạt động ở cấp Trung ương, tỉnh, huyện, xã.

* Chức năng:

Ban Tuyên giáo là cơ quan tham mưu giúp các cấp uỷ Đảng xây dựng, ban hành, tổ chức thực hiện đường lối, quan điểm, chủ trương, chính sách về lĩnh vực chính trị tư tưởng-văn hoá, khoa giáo, lịch sử đảng bộ (gọi chung là công tác tuyên giáo); là cơ quan chuyên môn-nghiệp vụ về công tác tuyên giáo của Đảng.

* Nhiệm vụ:

- Nghiên cứu, đề xuất:

+ Nghiên cứu, đề xuất những luận cứ khoa học, thực tiễn, những nội dung cơ bản để xây dựng đường lối, quan điểm, chủ trương, chính sách lớn của Đảng trên lĩnh vực tuyên giáo.

+ Đề xuất nội dung, phương thức tổ chức học tập, quán triệt, tổ chức thực hiện các văn kiện của Đảng.

+ Nghiên cứu, tổng kết thực tiễn, đề xuất phương hướng, nội dung bổ sung, điều chỉnh, hoàn thiện các quan điểm, chủ trương, nhiệm vụ, giải pháp lãnh đạo các lĩnh vực tuyên giáo: Tuyên truyền, Giáo dục lý luận chính trị, Khoa giáo, Lịch sử Đảng, Báo chí xuất bản, Dư luận xã hội, Văn hoá-Văn nghệ; Thông tin công tác Tuyên giáo.

+ Đề xuất các giải pháp đấu tranh chống các quan điểm thù địch, sai trái, những biểu hiện lệch lạc về chính trị, tư tưởng.

+ Đề xuất những giải pháp xây dựng ngành và đội ngũ cán bộ tuyên giáo đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ.

- Thẩm định:

Ban Tuyên giáo có trách nhiệm thẩm định các báo cáo, đề án, dự án liên quan đến lĩnh vực tuyên giáo của các cấp, ngành, đoàn thể, trước khi trình cấp uỷ Đảng.

- Tuyên truyền giáo dục và hướng dẫn, kiểm tra, giám sát:

+ Giúp cấp uỷ tổ chức nghiên cứu, quán triệt, hướng dẫn triển khai thực hiện các nghị quyết, quyết định, chỉ thị, quy định, quy chế của Đảng; kiểm tra, giám sát các tổ chức cơ sở Đảng trong việc thực hiện các nghị quyết, chỉ thị, quy định, quy chế của Trung ương và cấp uỷ địa phương về công tác tuyên giáo.

+ Hướng dẫn tổ chức tuyên truyền giáo dục phát huy truyền thống cách mạng của địa phương; tuyên truyền các ngày lễ lớn, các phong trào thi đua yêu nước, công tác xây dựng Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể, phát triển kinh tế-xã hội…

+ Tổ chức bồi dưỡng, hướng dẫn nghiệp vụ công tác tuyên giáo (nghiệp vụ giảng dạy, báo cáo viên, nghiệp vụ công tác khoa giáo, nghiệp vụ nghiên cứu dư luận xã hội, công tác lịch sử Đảng, Văn hoá- văn nghệ,…) cho đội ngũ cán bộ làm công tác Tuyên giáo từ tỉnh đến cơ sở và các Trung tâm bồi dưỡng chính trị cấp huyện.

-  Tham mưu công tác xây dựng tổ chức, đội ngũ cán bộ làm công tác tuyên giáo:

Ban Tuyên giáo các cấp có trách nhiệm nghiên cứu, đề xuất cấp uỷ các cấp quyết định chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy của Ban; đề xuất quan điểm, phương hướng, giải pháp, cơ chế, chính sách xây dựng, phát huy năng lực đội ngũ cán bộ tuyên giáo;

Đề xuất cấp uỷ các cấp về mô hình tổ chức các sở, ngành, các cơ quan trọng yếu trong khối theo quy định phân công, phân cấp quản lý cán bộ, đặc biệt là tổ chức bộ máy, cán bộ lãnh đạo các ngành báo chí, xuất bản; văn hoá, văn nghệ; giáo dục, đào tạo; khoa học công nghệ,…

- Thông tin đối ngoại và hợp tác quốc tế:

Ban Tuyên giáo có nhiệm vụ định hướng, tham gia công tác tuyên truyền, thông tin đối ngoại về đường lối, chủ trương, chính sách đối ngoại của Đảng, Nhà nước, các thành tựu của đất nước, nhất là trên lĩnh vực đối ngoại.

Định hướng tư tưởng và tham gia đấu tranh chống các luận điệu thù địch trên lĩnh vực đối ngoại, góp phần bảo vệ độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ và lợi ích quốc gia.

- Thực hiện một số nhiệm vụ do cấp uỷ giao.

II- TỔ CHỨC BỘ MÁY VÀ CÁC MỐI QUAN HỆ CƠ BẢN.

1- Tổ chức bộ máy:

Cho đến nay, hệ thống tuyên giáo Đảng, về cơ bản, hình thành 4 cấp: Trung ương; tỉnh, huyện; xã.

- Ban Tuyên giáo tỉnh có 7 bộ phận trực thuộc: Văn phòng; Phòng Giáo dục Lý luận chính trị; Phòng Lịch sử Đảng; Phòng Khoa giáo; Phòng Tuyên truyền (phụ trách lĩnh vực tuyên truyền, báo chí, xuất bản, dư luận xã hội); Phòng văn hoá-văn nghệ; Trung tâm thông tin công tác tuyên giáo.

- Ban Tuyên giáo huyện, thành, thị uỷ, Đảng uỷ trực thuộc không có đơn vị trực thuộc.

- Ban Tuyên giáo xã, phường, thị trấn.

2- Các mối quan hệ cơ bản:

Ban Tuyên giáo chịu sự lãnh đạo trực tiếp của cấp uỷ Đảng; hướng dẫn về chuyên môn, nghiệp vụ của Ban tuyên giáo cấp trên, là đầu mối chủ trì, phối hợp với các cơ quan cùng cấp trong khối tuyên truyền, khoa giáo; có quan hệ phối hợp với các cơ quan quản lý nhà nước, mặt trận Tổ quốc và đoàn thể chính trị cùng cấp trong việc xây dựng, thực hiện chương trình công tác liên quan đến công tác tư tưởng.

III- YÊU CẦU CƠ BẢN ĐỐI VỚI CÁN BỘ TUYÊN GIÁO.

1- Những yêu cầu chung:

- Nắm vững đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; những nguyên lý cơ bản của Chủ nghĩa Mác Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh.

- Am hiểu thực tiễn trên lĩnh vực hoạt động của mình.

- Về chuyên môn, nghiệp vụ: Cán bộ tuyên giáo phải có khả năng tổng hợp tình hình tư tưởng trong phạm vi thuộc lĩnh vực được phân công theo dõi, phân tích đánh giá hoạt động, dự báo chiều hướng phát triển, từ đó đề xuất những phương hướng, chính sách, cơ chế, giải pháp trên lĩnh vực tuyên giáo.

- Phải nắm bắt thông tin kịp thời. Ban Tuyên giáo phải là nơi nhanh nhất nắm bắt, phân tích, đánh giá, sàng lọc mọi thông tin, đề xuất định hướng đúng, trúng, giúp cấp uỷ xử lý kịp thời.

2- Về chuyên môn nghiệp vụ:

Cán bộ Tuyên giáo, trước hết phải có khả năng: khả năng viết, khả năng nói, khả năng tham mưu. Phải coi công tác tuyên giáo là một nghề, mà đầu tiên là nghề viết và nghề nói. Muốn làm tốt, cần nắm lý luận tốt và am hiểu thực tiễn.

Cán bộ Tuyên giáo cần phải có năng lực tổ chức, thiết kế và tổ chức thực hiện công việc, khả năng phối hợp công tác trong và ngoài ngành.

3- Yêu cầu về xây dựng đội ngũ cán bộ tuyên giáo:

- Đổi mới tư duy về công tác cán bộ theo phương châm nâng cao chất lượng, từng bước chuẩn hoá đội ngũ.

- Từng bước xây dựng người cán bộ tuyên giáo đa năng, thành thạo một việc, biết nhiều việc./.

BAN TUYÊN GIÁO ĐẢNG ỦY KHỐI