ĐẢNG BỘ CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ SỬA CHỮA ĐƯỜNG BỘ VĨNH PHÚC TRIỂN KHAI HỌC TẬP, QUÁN TRIỆT THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT HỘI NGHỊ LẦN THỨ 5 BCH TRUNG ƯƠNG ĐẢNG, KHÓA XII

   Sáng 23/8/2017, Đảng bộ Công ty Cổ phần Quản lý sửa chữa đường bộ Vĩnh Phúc tổ chức hội nghị học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết hội nghị lần thứ 5 BCH Trung ương Đảng, khóa XII. Đồng chí Ninh Viết Thủy - Phó Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp tỉnh trực tiếp quán triệt đến toàn thể đảng viên trong Đảng bộ Công ty.

  

Đồng chí Ninh Viết Thủy – Phó Bí thư Đảng ủy Khối doanh nghiệp quán triệt Nghị quyết

  

 

Toàn cảnh Hội nghị

     Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng lần thứ 5, khóa XII đã ban hành 03 nghị quyết quan trọng: Nghị quyết số 11-NQ/TW về “Hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa”; Nghị quyết số 12-NQ/TW về “Tiếp tục cơ cấu lại, đổi mới và nâng cao hiệu quả doanh nghiệp Nhà nước”. Nghị quyết số 10-NQ/TW về “Phát triển kinh tế tư nhân trở thành động lực quan trọng của nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa”. Đồng chí Phó Bí thư Đảng ủy Khối quán triệt các nội dung cơ bản đã tập trung làm rõ quan điểm của Đảng về xây dựng và hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa; tái cơ cấu đổi mới và nâng cao hiệu quả doanh nghiệp nhà nước; phát triển kinh tế tư nhân trở thành động lực phát triển của nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa; đồng thời phân tích, làm rõ những tồn tại, hạn chế và kết quả đạt được và những giải pháp chủ yếu nhằm thực hiện thắng lợi mục tiêu Nghị quyết đề ra.

   Công ty Cổ phần quản lý sửa chữa đường bộ Vĩnh Phúc là doanh nghiệp Nhà nước chiếm cổ phần chi phối, có tổng số 229 lao động, Đảng bộ Công ty có 84 đảng viên, sinh hoạt ở 11 chi bộ trực thuộc; với chức năng, nhiệm vụ quản lý, duy tu sửa chữa thường xuyên trên 450km đường bộ, đảm bảo giao thông vượt sông các bến phà trong tỉnh; sửa chữa làm mới các công trình giao thông. Trước sự cạnh tranh ngày càng khắc nghiệt của kinh tế thị trường, Công ty gặp không ít khó khăn, đặc biệt vấn đề việc làm thu nhập cho người lao động. Trong quá trình sắp xếp tái cơ cấu doanh nghiệp Nhà nước, Công ty đã thực hiện cổ phần hóa, thoái vốn theo lộ trình. Với mục tiêu nâng cao hiệu quả kinh doanh; xây dựng uy tín, khẳng định thương hiệu đang là nhiệm vụ quan trọng rất cần trí tuệ, sáng tạo và sự đoàn kết, thống nhất cao và hành động quyết liệt của tập thể cán bộ và người lao động mà trước hết là tinh thần tiên phong của người đảng viên.

  

 Đồng chí Hoàng Đức Học – Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐQT Công ty kết luận hội nghị

       Để cụ thể hóa triển khai vào thực tiễn, sau phần quán triệt Nghị quyết, đồng chí Hoàng Đức Học – Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty đã kết luận, thông qua Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết; yêu cầu các Chi bộ trực thuộc triển khai, hướng dẫn đảng viên nghiêm túc nghiên cứu các nghị quyết để viết bài thu hoạch đảm bảo chất lượng, gắn với nhiệm vụ của bản thân góp phần thực hiện thắng lợi Chương trình hành động của Đảng bộ Công ty; các đoàn thể tuyên truyền nội dung Nghị quyết đến đoàn viên, hội viên tạo sự thống nhất trong nhận thức và hành động./.

Tin, ảnh : Minh Kha