Tải văn bản:

- Kế hoạch số 69-KH/ĐUK

- Thể lệ, câu hỏi và gợi ý trả lời