Một số kết quả công tác kiểm tra, giám sát 6 tháng đầu năm của Đảng bộ Khối doanh nghiệp tỉnh

Tập trung đẩy mạnh kiểm tra, giám sát thường xuyên việc chấp hành các nghị quyết, chỉ thị, quy định của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao; việc giữ gìn đạo đức, lối sống, trách nhiệm nêu gương

Đảng ủy khối Doanh nghiệp tỉnh Vĩnh Phúc tổ chức Hội nghị Ban Thường vụ

Sáng ngày 29/9/2015, Đảng ủy Khối doanh nghiệp tổ chưc Hội nghị Ban Thường vụ. Đồng chí Phan Thị Định, Bí Thư Đảng ủy Khối chủ trì Hội nghị.