KẾT QUẢ BƯỚC ĐẦU VỀ CÔNG TÁC PHÒNG, CHỐNG THAM NHŨNG Ở ĐẢNG ỦY KHỐI DOANH NGHIỆP TỈNH VĨNH PHÚC

                                                      

   Phùng Văn Tuất

  Phó Bí thư Đảng ủy

 

Tham nhũng là một trong những nguy cơ, thách thức lớn đối với vai trò lãnh đạo của Đảng và sự tồn vong của chế độ, điều này đã được xác định trong Văn kiện hội nghị giữa nhiệm kỳ BCH TW Đảng khóa VII (tháng 1/1994). Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội (bổ sung và phát triển 2011) tiếp tục xác định: “Quan liêu, tham nhũng, xa rời nhân dân sẽ dẫn đến tổn thất khôn lường đối với vận mệnh của đất nước, chế độ xã hội chủ nghĩa và của Đảng”. Hiện nay, đất nước đang trong thời kỳ đẩy mạnh CNH, HĐH, việc  phòng, chống tham nhũng phải được đặc biệt quan tâm ngay trong các cơ quan công quyền, các cơ sở kinh tế của Nhà nước, nhưng trước hết và trên hết là ở các doanh nghiệp Nhà nước và những Công ty Nhà nước góp vốn.

Xác định được vị trí và tầm quan trọng như trên, nên Ban Thường vụ Đảng ủy khối Doanh nghiệp Vĩnh Phúc đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các chi, đảng bộ cơ sở chú trọng phổ biến, quán triệt các chỉ thị, nghị quyết, quy định của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác phòng, chống tham nhũng như: Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI của Đảng "Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay"; Quy định số 47-QĐ/TW ngày 01/11/2011 của BCH Trung ương về những điều đảng viên không được làm, gắn với việc đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, qua đó góp phần nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp ủy, lãnh đạo doanh nghiệp, của cán bộ, đảng viên và người lao động trong Khối đối với công tác phòng, chống tham nhũng.

Trong các chương trình công tác kiểm tra, giám sát hằng năm của Đảng ủy, những nội dung liên quan đến công tác phòng chống tham nhũng được chú trọng triển khai, tập trung vào những vấn đề như: kiểm tra việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện công tác cán bộ; việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các quy định của Ngân hàng Nhà nước về lãi suất, cho vay đối với nhóm khách hàng thuộc lĩnh vực ưu đãi; giám sát việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở; việc đấu tranh, ngăn chặn, đẩy lùi  tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống của một bộ phận cán bộ, đảng viên.

Công tác tuyên truyền, giáo dục về phòng, chống tham nhũng được cấp uỷ, thủ trưởng các cơ quan, doanh nghiệp tích cực triển khai bằng nhiều hình thức, biện pháp phong phú và phù hợp với đặc điểm tình hình của các đơn vị trong Khối như: lồng ghép việc tuyên truyền, giáo dục về PCTN với các hội nghị học tập, quán triệt nghị quyết, chỉ thị của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; qua các cuộc họp, giao ban chuyên môn, sinh hoạt đoàn thể; sao gửi các tài liệu, văn bản liên quan đến phòng, chống tham nhũng, đăng tin bài trên Bản tin Đảng bộ Khối... qua đó có tác dụng giáo dục, ngăn ngừa tư tưởng, hành vi tham nhũng, nâng cao nhận thức và hành động của cán bộ, đảng viên và người lao động đối với công tác phòng, chống tham nhũng trong cơ quan, đơn vị.

Việc thực hiện các giải pháp phòng ngừa tham nhũng được đặc biệt chú trọng. Hầu hết cấp uỷ các chi, đảng bộ trong doanh nghiệp nhà nước thuộc Đảng bộ Khối đã thực hiện tốt việc công khai, minh bạch theo các quy định của Luật phòng, chống tham nhũng như: Công khai các thủ tục trong đầu tư xây dựng cơ bản và mua sắm tài sản công theo quy định của pháp luật; công khai báo cáo quyết toán thu-chi tài chính hàng năm; việc trích lập và sử dụng các quỹ phúc lợi, khen thưởng; việc tuyển dụng, quy hoạch, đào đạo, luân chuyển, bổ nhiệm cán bộ; chế độ chính sách đối với người lao động; các quy trình, thủ tục liên quan đến các dịch vụ công; lãi suất tiền gửi, tiền vay, giá điện, nước, các loại phí, lệ phí; quyền và nghĩa vụ của khách hàng; các quy trình, kết quả hoạt động thanh tra, kiểm tra, kiểm toán và việc giải quyết khiếu nại, tố cáo được... đến rộng rãi cán bộ, đảng viên, người lao động trong doanh nghiệp. Việc kêkhai tài sản, thu nhập của cán bộ, đảng viên được tiến hành thường xuyên hàng năm, đảm bảo nghiêm túc, đúng nội dung, đối tượng.

Các chế độ, định mức, tiêu chuẩn của cán bộ, đảng viên được xây dựng cụ thể, rõ ràng.Đảng ủy Khối và các doanh nghiệp trong Khối thường xuyên tiến hành rà soát các văn bản, quy định về chế độ làm việc; chế độ tiền lương, phụ cấp, khen thưởng, các chi phí quản lý, sản xuất kinh doanh... để rà soát, bổ sung, ban hành các quy định về chế độ, định mức, tiêu chuẩn trong hoạt động của cơ quan, đơn vị. Tại cơ quan Đảng uỷ Khối, Thường trực Đảng ủy đã ban hành Quy chế chi tiêu nội bộ, sử dụng tài sản công, và Quy chế văn hóa công sở, Quy định khoán chi văn phòng phẩm; chế độ mua sắm, quản lý và sử dụng tài sản, thiết bị trong cơ quan...

Việc xây dựng và thực hiện quy tắc ứng xử, quy tắc đạo đức nghề nghiệp, chuyển đổi vị trí công tác đượctriển khai thông qua việc xây dựng các nội quy, quy chế làm việc; quy chế thi đua khen thưởng; chuẩn đạo đức, lối sống; phương châm, phong cách làm việc… làm cơ sở để đánh giá, xếp loại thi đua hàng năm, qua đó nâng cao phẩm chất, đạo đức nghề nghiệp, đề cao tinh thần trách nhiệm, tính trung thực, gương mẫu trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ của đội ngũ cán bộ, đảng viên và người lao động.

Căn cứ Nghị định số 158/2007/NĐ-CP, ngày 27-10-2007 của Thủ tướng Chính phủ, các chi, đảng bộ cơ sở trong doanh nghiệp Nhà nước đã quan tâm chỉ đạo HĐQT, ban giám đốc xây dựng và thực hiện kế hoạch luân chuyển cán bộ theo quy định. Tuy nhiên, công tác cán bộ trong các doanh nghiệp có tính đặc thù riêng nên một số đơn vị còn lúng túng trong triển khai thực hiện, việc luân chuyển cán bộ còn ít, chủ yếu do chưa có cán bộ hoặc cán bộ quy hoạch, tạo nguồn chưa đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ; mặt khác một số quy định về luân chuyển cán bộ chưa thực sự phù hợp với tình hình thực tiễn trong doanh nghiệp.

          Trong 9 tháng đầu năm 2013, BTV Đảng ủy Khối đã tiến hành kiểm tra việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện công tác cán bộ đối với 02 đảng ủy cơ sở; kiểm tra việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các quy định của Ngân hàng Nhà nước về lãi suất; về cho vay đối với nhóm khách hàng thuộc lĩnh vực ưu đãi đối với 02 đơn vị; giám sát việc lãnh đạo, chỉ đạo thực QCDC ở cơ sở đối với 02 đơn vị; chỉ đạo UBKT kiểm tra dấu hiệu vi phạm đối với 01 đảng viên là bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công ty. Qua kiểm tra, giám sát không có tổ chức đảng và đảng viên nào có hành vi tham nhũng. Tuy nhiên, những tồn tại, khuyết điểm của tổ chức đảng và đảng viên về các nội dung được kiểm tra đã được Ban Thường vụ Đảng ủy chấn chỉnh kịp thời. Đảng ủy Khối cũng đã chủ động phối hợp với các cơ quan điều tra đình chỉ các chức vụ về Đảng, sinh hoạt đảng, kiến nghị đình chỉ chức vụ chính quyền những đối tượng bị các cơ quan bảo vệ pháp luật khởi tố để phục vụ công tác điều tra, xét xử. Các trường hợp vi phạm kỷ luật Đảng có dấu hiệu phạm tội, Đảng ủy chỉ đạo các chi, đảng bộ cơ sở, UBKT Đảng ủy phối hợp với các cơ quan điều tra để xem xét và có các giải pháp xử lý, đảm bảo đúng quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước. Tuy nhiên, còn một số chi, đảng bộ cơ sở công tác kiểm tra, giám sát phát hiện vi phạm liên quan đến vi phạm pháp luật chưa được thường xuyên, kịp thời, chỉ đến khi cơ quan pháp luật xử lý mới biết, có vụ việc hết sức nghiêm trọng.

Để tiếp tục thực hiện có hiệu quả các chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước về công tác phòng, chống tham nhũng, thời gian tới, Đảng ủy Khối tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, văn bản chỉ đạo của tỉnh về phòng, chống tham nhũng gắn với việc đẩy mạnh học tập và theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; Quy định về những điều đảng viên không được làm,tạo sự chuyển biến rõ rệt về nhận thức và hành động của các cấp ủy, tổ chức đảng, đoàn thể, lãnh đạo doanh nghiệp, cán bộ, đảng viên và người lao động về công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng.

Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện có hiệu quả Nghị quyết TW4, khóa XI “một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay” gắn với việc thực hiện các nghị quyết chuyên đề của Ban chấp hành Đảng bộ Khối về công tác xây dựng Đảng, trong đó coi việc thực hiện các kết luận sau kiểm điểm tự phê bình và phê bình theo Nghị quyết Hội nghị TW4 là nhiệm vụ trọng tâm và tiến hành thường xuyên nhằm nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng và chất lượng đảng viên, phát huy có hiệu quả vai trò tiền phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên trong phòng, chống tham nhũng.

Tăng cường chỉ đạo và tổ chức thực hiện có hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện các biện pháp phòng, chống tham nhũng, lãng phí, trọng tâm là việc xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở; thực hiện các quy định về công khai, minh bạch các hoạt động của cơ quan, doanh nghiệp; tăng cường kiểm tra, giám sát đối với cán bộ, đảng viên được phân công phụ trách các lĩnh vực công tác dễ xảy ra tiêu cực, tham nhũng, lãng phí nhằm kịp thời phát hiện, ngăn ngừa và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm.

Chỉ đạo các cấp ủy cơ sở rà soát, sửa đổi, bổ sung và hoàn thiện các quy định về chế độ, định mức, tiêu chuẩn, về quy tắc ứng xử, quy tắc đạo đức nghề nghiệp, về chuyển đổi vị trí công tác của cán bộ, công chức, viên chức, về thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở trong cơ quan, doanh nghiệp... đảm bảo theo đúng các quy định của Nhà nước, đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ công tác PCTN.

Thực hiện tốt công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, đề bạt, bổ nhiệm, chuyển đổi vị trí công tác đối với cán bộ trong toàn Đảng bộ đảm bảo công khai, dân chủ, đúng nguyên tắc, quy trình; xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, và người lao động có năng lực chuyên môn, phẩm chất đạo đức tốt, trung thực, trách nhiệm đối với công việc, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Thường xuyên thông tin, báo cáo với Ban Nội chính Tỉnh ủy và các cơ quan trong Quy chế phối hợp với Đảng ủy Khối để triển khai thực hiện có hiệu quả công tác phòng, chống tham nhũng trong Đảng bộ Khối, kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm các hành vi tham nhũng./.