ĐẢNG ỦY KHỐI DOANH NGHIỆP TRIỂN KHAI KIỂM ĐIỂM TỰ PHÊ BÌNH VÀ PHÊ BÌNH THEO TINH THẦN NGHỊ QUYẾT TW 4 (KHÓA XI) “MỘT SỐ VẤN ĐỀ CẤP BÁCH VỀ XÂY DỰNG ĐẢNG HIỆN NAY”

 

HT

Đảng ủy khối Doanh nghiệp


 

Ngay sau Hội nghị triển khai, quán triệt Nghị quyết TW4 (khóa XI) của Tỉnh ủy, nhận thức sâu sắc tầm quan trọng của Nghị quyết, Ban Thường vụ Đảng ủy khối Doanh nghiệp đã tích cực và khẩn trương xây dựng dự thảo các văn bản của cấp mình, triệu tập Hội nghị cán bộ chủ chốt toàn Khối để phổ biến, quán triệt nội dung của Nghị quyết, Chỉ thị, Kế hoạch triển khai của Trung ương, Tỉnh ủy và Đảng ủy Khối. Sự có mặt đông đủ các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Đảng bộ; Trưởng, Phó các Ban Xây dựng Đảng, Đoàn thể Đảng ủy Khối; Bí thư, Phó Bí thư các chi, đảng bộ cơ sở; các đồng chí UVBTV, Chủ nhiệm, Phó Chủ nhiệm UBKT Đảng ủy cơ sở và các đồng chí phụ trách công tác kiểm tra nơi không có UBKT; Chủ tịch, Phó Chủ tịch HĐQT, Giám đốc, Phó Giám đốc các Doanh nghiệp Nhà nước trong toàn Đảng bộ Khối đã nói lên tầm quan trọng đặc biệt của Hội nghị và thể hiện tinh thần nghiêm túc, quyết tâm cao của cán bộ, đảng viên, người lao động trong Khối ngay từ bước đầu thực hiện Nghị quyết. Thông qua Hội nghị các đồng chí lãnh đạo chủ chốt đã nhận thức đầy đủ, sâu sắc mục đích, ý nghĩa, nội dung của Nghị quyết và nắm vững kiến thức cần thiết, những tư tưởng chỉ đạo, những công việc phải làm. Từ đó, tạo sự thống nhất cao về ý chí, quyết tâm, nhận thức đầy đủ trách nhiệm để gương mẫu, tự giác thực hiện và chỉ đạo, tổ chức thực hiện Nghị quyết có hiệu quả trên mỗi cương vị công tác tại cơ quan, đơn vị, lĩnh vực được giao phụ trách.

Ngay sau khi kết thúc Hội nghị, Ban Thường vụ Đảng ủy đã tiếp thu các ý kiến của các Đại biểu dự Hội nghị, hoàn chỉnh ban hành Kế hoạch số 36- KH/ĐUK, ngày 07/5/2012 của Ban Chấp hành Đảng bộ về thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 của Đảng ủy Khối; Hướng dẫn số 10-HD/ĐUK của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối  về hướng dẫn kiểm điểm tự phê bình và phê bình; Quyết định phân công các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy chỉ đạo, đôn đốc, hướng dẫn và dự kiểm điểm tự phê bình và phê bình tại các chi, đảng bộ cơ sở; Quyết định thành lập tổ giúp việc bộ phận thường trực thực hiện Nghị quyết. Kết quả, 100% các chi, đảng bộ cơ sở trong Khối xây dựng kế hoạch và quán triệt, triển khai cho cấp mình; cách triển khai, thực hiện Nghị quyết đã nhấn mạnh được vai trò của đồng chí Bí thư cấp ủy trong việc trực tiếp nghiên cứu, phổ biến theo tinh thần chỉ đạo của cấp trên.

  Về nội dung kiểm điểm, Đảng ủy Khối đã chỉ đạo căn cứ vào ba vấn đề cấp bách mà Nghị quyết Trung ương 4 đã nêu và quy định những điều đảng viên không được làm, đối chiếu với tình hình hiện tại của tổ chức và cá nhân có liên quan, có liên hệ đến những năm trước đó để kiểm điểm, tự phê bình và phê bình; làm rõ tại sao những khuyết điểm, yếu kém đã chỉ ra từ nhiều năm nhưng chưa khắc phục, có mặt lại yếu kém phức tạp thêm.

 Việc kiểm điểm, tự phê bình và phê bình được tiến hành theo ba bước:

Đầu tiên là tổ chức lấy ý kiến góp ý của các tổ chức có liên quan và thuộc cấp mình; lấy ý kiến góp ý của cá nhân đã nghỉ hưu nguyên là cấp ủy viên, nguyên là thủ trưởng các cơ quan đơn vị trực thuộc; gợi ý kiểm điểm (nếu có) đối với tập thể cấp dưới và cá nhân thuộc quyền quản lý.

Bước hai, tiếp thu ý kiến góp ý, gợi ý kiểm điểm (nếu có), xây dựng dự thảo báo cáo kiểm điểm tập thể, cá nhân và tiến hành kiểm điểm;

Bước ba, báo cáo kết quả kiểm điểm và thông báo, tiếp thu góp ý sau kiểm điểm.

Về tiến độ, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối đang tiến hành bước thứ hai, dự kiến hoàn thành kiểm điểm trước 30/10/2012, báo cáo kết quả kiểm điểm (tập thể và cá nhân) trước Ban Chấp hành Đảng bộ Khối; triển khai đến các chi, đảng bộ cơ sở và dự kiến hoàn thành trong tháng 11 năm 2012.

Nghị quyết Trung ương 4 “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”, được Ban Thường vụ Đảng ủy Khối quan tâm, chú trọng triển khai ngay sau khi Hội nghị cấp tỉnh triển khai kế hoạch và các hướng dẫn; các khâu chuẩn bị từ xây dựng kế hoạch, văn bản đến phân công cụ thể từng đồng chí ủy viên thường vụ, phân công nhiệm vụ cho tổ giúp việc đã được cấp ủy cơ sở, cán bộ, đảng viên, người lao động trong Khối đồng tâm hưởng ứng và tích cực triển khai thực hiện; các yêu cầu công việc, lộ trình, thời gian, cách thức và các bước tiến hành cụ thể phù hợp với đặc thù của từng loại hình doanh nghiệp. Ban Thường vụ Đảng ủy Khối xác định, phương châm lãnh đạo, chỉ đạo phải tỉ mỉ, chặt chẽ, tiến hành nghiêm túc, thận trọng; làm đến đâu chắc đến đó, đạt kết quả cụ thể, thực chất, nhằm nâng cao sức chiến đấu và củng cố niềm tin của chủ doanh nghiệp đối với Đảng. Phát huy vai trò lãnh đạo của Đảng trong việc thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế- xã hội, giữ vững ổn định chính trị, quốc phòng, an ninh, đẩy mạnh các hoạt động đối ngoại... Đây chính là một trong những yếu tố quan trọng góp phần giúp doanh nghiệp phát triển và phát triển bền vững; tạo chỗ dựa cho cán bộ, đảng viên và người lao động yên tâm công tác.

Để thực hiện tốt khâu cuối cùng trong kiểm điểm, tự phê bình và phê bình, đáp ứng sự mong đợi và kỳ vọng của cán bộ, đảng viên và người lao động trong Khối, các cấp ủy và mỗi cán bộ, đảng viên cần lưu ý:

1- Phải đảm bảo đầy đủ các bước, khâu; chuẩn bị kỹ nội dung kiểm điểm căn cứ vào ba vấn đề cấp bách; xây dựng được các nhiệm vụ, giải pháp cụ thể, đồng bộ, đồng thời có trọng tâm, trọng điểm kết hợp giữa “ xây và chống”, “chống và xây”.

2- Từng cán bộ, đảng viên, trước hết là cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp trong Khối, nhất là người đứng đầu, người chủ trì phải tự giác gương mẫu tự kiểm điểm trước, thẳng thắn chỉ ra những ưu điểm, hạn chế, nguyên nhân hạn chế và giải pháp khắc phục để làm gương cho mọi đảng viên noi theo và thực hiện.

3- Tiếp tục phổ biến và thực hiện tốt đến các cấp ủy, cán bộ, đảng viên, người lao động trong Khối Chỉ thị số 03-CT/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; Quy định số 55-QĐ/TW về công tác kiểm tra của tổ chức đảng đối với việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức của cán bộ, đảng viên và chấp hành nghiêm 7 nội dung nêu gương trong Quy định số 101-QĐ/TW của Ban Bí thư về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp.

Với những kết quả bước đầu trong triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (Khóa XI), chúng ta tin tưởng rằng Đảng ủy Khối sẽ là một trong những tổ chức Đảng của Đảng bộ tỉnh sớm triển khai thực hiện thắng lợi Nghị quyết, đáp ứng niềm tin, nguyện vọng của cán bộ, đảng viên và người lao động và góp phần sớm đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống.