ĐẢNG ỦY KHỐI LÀM TỐT CÔNG TÁC KIỂM TRA, GIÁM SÁT GÓP PHẦN XÂY DỰNG TỔ CHỨC CƠ SỞ ĐẢNG TRONG SẠCH VỮNG MẠNH

 

Lại Thị Kim Nhung

UVBTV- CN UBKT ĐUK

 


Nhận thức rõ công tác kiểm tra, giám sát là“một bộ phận quan trọng trong toàn bộ công tác xây dựng Đảng”. Trong thời kỳ đẩy mạnh CNH-HĐH, cùng với sự lớn mạnh của các loại hình doanh nghiệp và sự lớn mạnh của giai cấp công nhân lao động, việc xây dựng tổ chức cơ sở đảng TSVM trong các loại hình doanh nghiệp là nhiệm vụ trọng tâm của các cấp uỷ Đảng trong Khối, góp phần làm cho Đảng lớn mạnh, đảm bảo giữ vững vai trò lãnh đạo của đảng, thực hiện thắng lợi sự nghiệp CNH-HĐH đất nước.

Ngay từ khi mới thành lập, Đảng uỷ đã thường xuyên quan tâm, coi trọng công tác kiểm tra, giám sát. Vì vậy, trong quá trình tổ chức thực hiện nhiệm vụ chính trị Đảng uỷ luôn quán triệt và tăng cường công tác kiểm tra, giám sát đối với tổ chức Đảng. Được sự lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp của Tỉnh uỷ, UBKT Tỉnh uỷ, sự nỗ lực phấn đấu của các cấp uỷ, tổ chức đảng các cấp trong toàn Đảng bộ, công tác kiểm tra, giám sát nói riêng, công tác xây dựng tổ chức cơ sở TSVM trong Khối đã đạt được những kết quả nhất định. Đó là, nhận thức của cán bộ, đảng viên, tổ chức đảng được nâng lên một cách rõ rệt; công tác kiểm tra, giám sát từng bước đi vào nề nếp, có hiệu quả thiết thực, góp phần tích cực giúp các tổ chức đảng, doanh nghiệp; cán bộ, đảng viên phát huy ưu điểm, khắc phục khuyết điểm, cảnh báo, ngăn ngừa tổ chức đảng và đảng viên vi phạm Điều lệ Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Từ đó, các tổ chức đảng trong Khối đã cơ bản làm tốt chức năng, nhiệm vụ của mình theo quy định của BCH Trung ương. Công tác xây dựng Đảng được quan tâm, nề nếp sinh hoạt đảng được duy trì, nhiều tổ chức đảng đã giữ vững vai trò lãnh đạo là hạt nhân chính trị trong các doanh nghiệp, năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức Đảng được phát huy, gìn giữ sự đoàn kết, thống nhất trong Đảng, có tác động tích cực vào việc xây dựng Đảng vững mạnh về chính trị, tư tưởng và tổ chức. Góp phần quan trọng trong việc nâng cao chất lượng tổ chức đảng và đảng viên, xây dựng tổ chức đảng TSVM thực hiện thắng lợi mọi nhiệm vụ chính trị của đơn vị, doanh nghiệp.

       Bên cạnh những đóng góp tích cực của công tác kiểm tra, giám sát vào việc xây dựng tổ chức cơ sở đảng TSVM thì ở một bộ phận cấp ủy, tổ chức đảng ở cơ sở (chủ yếu là các tổ chức đảng nằm trong doanh nghiệp ngoài quốc doanh) còn có một số tồn tại, hạn chế, đó là: chưa phát huy hết vai trò hạt nhân chính trị của tổ chức đảng cơ sở, chất lượng hoạt động chưa cao, sinh hoạt đảng chưa được duy trì thường xuyên, vẫn có hiện tượng bỏ kỳ, nội dung, phương thức hoạt động còn lúng túng. Hoạt động của một số tổ chức đảng còn phụ thuộc vào chủ doanh nghiệp, vai trò lãnh đạo của cấp uỷ và đảng viên chưa đựơc phát huy. Công tác phát triển đảng viên trong doanh nghiệp chưa đựơc quan tâm đúng mức, số lượng đảng viên mới kết nạp hàng năm chưa nhiều. Đây là điều băn khoăn, trăn trở lớn đối với BTV, BCH Đảng bộ Khối. Từ đó, tập thể cấp uỷ xác định rõ muốn làm tốt công tác xây dựng tổ chức cơ sở đảng TSVM trong các loại hình doanh nghiệp, trước hết phải làm tốt công tác kiểm tra, giám sát. Muốn vậy, phải tiếp tục tăng cường công tác kiểm tra, giám sát theo tinh thần Nghị quyết số 14-NQ/TW (Hội nghị Trung ương 5, khoá X). Sau đó, từng bước nâng cao vai trò lãnh đạo của tổ chức cơ sở đảng, cấp uỷ, người đứng đầu cấp uỷ các cấp. Trong lãnh đạo, chỉ đạo phải có quan điểm, mục tiêu rõ ràng, việc tổ chức thực hiện công tác kiểm tra, giám sát phải bám sát các văn bản quy định của Đảng nhưng phải phù hợp với tình hình thực tế của từng doanh nghiệp sao cho có tác dụng tốt nhất với mọi hoạt động của tổ chức đảng, lấy công tác kiểm tra, giám sát là nội dung “quan trọng trong toàn bộ công tác xây dựng Đảng”. Vì vậy, cấp uỷ đã chỉ đạo triển khai khá toàn diện các nhiệm vụ kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng do Điều lệ Đảng quy định đến cấp uỷ, UBKT các cấp.

Ngày 26/06/2009, UBKT Đảng uỷ Khối đã xây dựng và ban hành Kế hoạch số 04-KH/UBKT ĐUK, tuyên truyền, phổ biến về công tác kiểm tra, giám sát của Đảng theo tinh thần thông báo kết luận số 226-TB/TW, ngày 03/03/2009 của Ban Bí thư đến các Ban xây dựng Đảng của Đảng uỷ, cấp uỷ và UBKT các cơ sở trực thuộc Đảng uỷ. Nội dung tuyên truyền tập trung vào 12 nội dung theo hướng dẫn và các phương pháp tuyên truyền, phổ biến bằng nhiều hình thức. Đặc biệt, Ban Thường vụ đã chỉ đạo, tuyên truyền phải thiết thực, có hiệu quả, không phô trương, hình thức, cụ thể là lồng ghép việc tuyên truyền công tác kiểm tra, giám sát với các nội dung, hoạt động khác trong công tác xây dựng Đảng, gắn thành một trong những nội dung trong sinh hoạt của chi bộ hàng tháng, trong công tác sơ kết, tổng kết, kiểm điểm cá nhân, tổ chức vào cuối năm, giữa và cuối nhiệm kỳ. Trong sinh hoạt chi bộ, công tác kiểm tra, giám sát phải được thực hiện rõ nét, thể hiện tính chiến đấu trong việc tự phê bình và phê bình nhưng phải đảm bảo sự đoàn kết, thống nhất, giúp nhau cùng tiến bộ, góp phần xây dựng tổ chức cơ sở TSVM.

Kết quả, công tác xây dựng chi, đảng bộ TSVM hàng năm đạt cao, đảm bảo chất lượng, số lượng, năm sau cao hơn năm trước.

Để làm tốt công tác kiểm tra, giám sát trong toàn Đảng bộ, góp phần củng cố, xây dựng tổ chức cơ sở đảng trong các đơn vị doanh nghiệp, các cấp uỷ đảng trong Khối làm tốt một số nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu sau:

Một là, tiếp tục tăng cường công tác kiểm tra, giám sát theo tinh thần Nghị quyết số 14- NQ/TW (Hội nghị Trung ương 5, khoá X); thường xuyên tuyên truyền,phổ biến về công tác kiểm tra, giám sát của đảng theo Kế hoạch số 04-KH/UBKT ĐUK, ngày 26/06/2009 của UBKT Đảng uỷ Khối. Đồng thời tập trung lãnh đạo, chỉ đạo nâng cao vai trò lãnh đạo của cấp uỷ, đặc biệt là đồng chí bí thư cấp uỷ, lấy việc  xây dựng tổ chức đảng TSVM làm khâu quyết định, trên cơ sở đổi mới nội dung, phương thức lãnh đạo của tổ chức đảng tại các doanh nghiệp phù hợp với từng loại hình; nâng cao chất lượng sinh hoạt đảng, thực hiện tốt nguyên tắc tập trung dân chủ, tự phê bình và phê bình.

Hai là, các cấp uỷ đảng trong toàn Đảng bộ tăng cường hơn nữa công tác chính trị, tư tưởng, giáo dục truyền thống kết hợp với yêu cầu trách nhiệm, trước hết là cấp uỷ, thường trực cấp uỷ, lãnh đạo, cán bộ làm công tác kiểm tra, giám sát trong Đảng, sau đó đến cán bộ, đảng viên để tiếp tục nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên về công tác kiểm tra của Đảng. Từ đó, giúp cho đội ngũ cán bộ, đảng viên hiểu rõ và sâu sắc hơn về ý nghĩa, tác dụng, tầm quan trọng của công tác kiểm tra, giám sát. Coi công tác kiểm tra là nhiệm vụ trực tiếp, thường xuyên của Đảng. Trên cơ sở đó, làm tốt công tác kiểm tra, giám sát để góp phần thiết thực vào việc thực hiện thắng lợi mọi nhiệm vụ chính trị của doanh nghiệp.

Ba là, quan điểm, lãnh đạo, chỉ đạo trong công tác xây dựng đảng là phải thường xuyên coi trọng công tác kiểm tra, giám sát. Vì vậy, công tác kiểm tra, giám sát phải được tiến hành một cách thường xuyên, đồng bộ, sâu rộng, sát thực và có nề nếp, không thụ động, chờ vụ việc xảy ra rồi mới xem xét giải quyết, tránh hiện tượng lúc làm, lúc bỏ. Quan tâm đặc biệt đến nội dung kiểm tra việc xây dựng và thực hiện quy chế của cấp uỷ, chi bộ theo đúng quy định của Ban Bí thư Trung ương. Chú ý nội dung mối quan hệ giữa cấp uỷ, chi bộ với lãnh đạo doanh nghiệp và chủ doanh nghiệp để lãnh đạo doanh nghiệp và chủ doanh nghiệp tạo điều kiện cho tổ chức đảng hoạt động.

Chú trọng phương châm quan trọng của công tác chủ động tự kiểm tra của cơ sở cũng như mặt tích cực của kiểm tra, đó là: Kiểm tra biểu dương, phát hiện và nhân rộng các nhân tố tích cực, điển hình tiên tiến chứ không phải kiểm tra để bới lông tìm vết, kiểm tra để kỷ luật. Góp phần động viên, khích lệ các tổ chức đảng, doanh nghiệp nâng cao được sự đoàn kết, thống nhất, củng cố, xây dựng chi, đảng bộ TSVM.

Bốn là, mục tiêu của công tác lãnh đạo, chỉ đạo là phải làm tốt công tác kiểm tra, giám sát để giúp tổ chức đảng và đảng viên nhận rõ ưu điểm, khuyết điểm, kịp thời phát huy ưu điểm, khắc phục những tồn tại, hạn chế, khuyết điểm, từ đó có tác dụng hiệu quả trong việc giáo dục, quản lý đảng viên, ngăn ngừa vi phạm của tổ chức đảng và đảng viên. Góp phần thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ của cấp uỷ, chi bộ theo quy định của Ban Chấp hành Trung ương; tiếp tục xây dựng và giữ vững vai trò lãnh đạo của tổ chức đảng các cấp.

Mặt khác, công tác kiểm tra của Đảng phải xuất phát từ nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng Đảng, nhằm thực hiện thành công các nhiệm vụ. Do vậy, phải lấy việc thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng Đảng làm mục tiêu, phương hướng, nội dung hoạt động.

          Năm là, quá trình lãnh đạo, chỉ đạo công tác xây dựngtổ chức cơ sở đảng TSVM phải có bước đi thích hợp, đồng thời phải có sự phối hợp chặt chẽ giữa cấp uỷ, chi bộ với lãnh đạo doanh nghiệp và chủ doanh nghiệp, trên cơ sở lấy công tác kiểm tra, giám sát là nội dung “quan trọng trong toàn bộ công tác xây dựng Đảng”. Vì vậy, việc tham mưu, xây dựng, thực hiện chương trình công tác kiểm tra, giám sát đối với tổ chức đảng và đảng viên của cấp uỷ và UBKT các cấp cần phải chú trọng việc phối hợp với chủ doanh nghiệp, HĐQT, Ban giám đốc doanh nghiệp để lựa chọn nội dung cho phù hợp; tuỳ điều kiện thực tế của đơn vị mà áp dụng phương pháp, cách làm sao cho đạt hiệu quả thiết thực. Phải nắm vững và thực hiện tốt các hình thức kiểm tra như: kiểm tra thường xuyên, kiểm tra định kỳ, kiểm tra bất thường. Quan tâm sát sao đến công tác sơ kết, tổng kết hoạt động của cấp uỷ để rút kinh nghiệm trong lãnh đạo, chỉ đạo; xây dựng, đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ kiểm tra có đủ trình độ, phẩm chất, đạo đức cách mạng, đủ sức để hoàn thành nhiệm vụ, từ đó, làm tốt công tác kiểm tra, giám sát góp phần xây dựng tổ chức cơ sở đảng TSVM, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của đảng bộ./.