MỘT SỐ KẾT QUẢ CÔNG TÁC KIỂM TRA, GIÁM SÁT 6 THÁNG ĐẦU NĂM CỦA ĐẢNG BỘ KHỐI DOANH NGHIỆP TỈNH

    Trong 6 tháng đầu năm, các cấp uỷ, chi bộ, UBKT các cấp trong Khối xây dựng phương hướng, nhiệm vụ và ban hành chương trình, kế hoạch công tác kiểm tra, giám sát năm bám sát văn bản chỉ đạo của cấp ủy, UBKT cấp trên và tình hình thực tế của doanh nghiệp. Tập trung đẩy mạnh kiểm tra, giám sát thường xuyên việc chấp hành các nghị quyết, chỉ thị, quy định của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao; việc giữ gìn đạo đức, lối sống, trách nhiệm nêu gương; chấp hành nguyên tắc tập trung dân chủ, quy chế làm việc của cấp ủy, tổ chức đảng; sinh hoạt chi bộ và quản lý đảng viên; thực hiện quy định những điều đảng viên không được làm; tổ chức học tập, quán triệt, triển khai thực hiện NQTW 4 (khóa XII) gắn với việc thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Những cá nhân tiêu biểu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 5 năm liền (2011-2015)

   Ban Thường vụ Đảng ủy Khối đã tiến hành 02 cuộc kiểm tra chuyên đề về tổ chức học tập quán triệt, triển khai, thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu lần thứ XII của Đảng đối với 02 tổ chức đảng và việc tổ chức học tập, quán triệt, thực hiện Nghị quyết 01–NQ/ĐUK, ngày 19/5/2016 của Ban Chấp hành Đảng bộ Khối về “Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát của các cấp ủy, tổ chức đảng trong doanh nghiệp” đối với 02 tổ chức đảng; kiểm tra việc lãnh đạo, chỉ đạo quán triệt, thực hiện các nghị quyết, chỉ thị, quy định của Đảng, cấp ủy cấp trên đối với 20 cấp ủy viên cơ sở. Các cấp ủy cơ sở đã kiểm tra 10 tổ chức đảng về chấp hành các nghị quyết, quy định, kết luận của Đảng, chấp hành quy chế làm việc, thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ; kiểm tra 16 đảng viên về thực hiện chức trách nhiệm vụ được giao, chấp hành quy chế làm việc và quy định những điều đảng viên không được làm. UBKT Đảng ủy Khối đã tiến hành kiểm tra việc thực hiện Điều 30 Điều lệ Đảng đối với 03 tổ chức đảng; kiểm tra việc thu, nộp đảng phí và thực hiện Quy định 99-QĐ/TW của Ban Bí thư về chế độ chi hoạt động công tác đảng đối với 03 tổ chức đảng; kiểm tra việc chấp hành thu, nộp đảng phí đối với 74 đảng viên.

  Giải quyết 02 đơn tố cáo, kiến nghị: 01 báo cáo phản ánh việc điều hành, quản lý doanh nghiệp có biểu hiện vi phạm Điều lệ Công ty, quy định của Nhà nước về thanh lý, cho thuê tài sản; 01 đơn nặc danh tố cáo liên quan đến công tác bổ nhiệm, quản lý cán bộ, quản lý điều hành vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ, quản lý tài chính. Nội dung phản ánh của đảng viên đã thống nhất giải quyết  không phát sinh quy trình giải quyết tố cáo đối với đảng viên; nội dung tố cáo Thường trực Đảng ủy Khối làm việc với cấp ủy, cán bộ chủ chốt, xác định những thông tin tố cáo là không đúng sự thật, nội bộ đơn vị đoàn kết, thống nhất cao.

   UBKT Đảng ủy đã hướng dẫn cơ sở thi hành kỷ luật 04 đảng viên, trong đó 03 đảng viên vi phạm chính sách DSKHHGĐ, 01 đảng viên vi phạm chuyên môn lĩnh vực tài chính ngân hàng; hướng dẫn 01 chi bộ cơ sở quy trình xem xét xử lí kỷ luật đảng viên không chấp hành kết luận thanh tra, nghị quyết của chi bộ. Ra quyết định đình chỉ sinh hoạt đảng 04 đảng viên vi phạm pháp luật.

   Bên cạnh những kết quả đạt được, công tác kiểm tra, giám sát tại Đảng bộ Khối còn một số hành chế đó là: Có cuộc kiểm tra chưa đúng tiến độ đề ra; chưa thực hiện được nhiệm vụ kiểm tra tổ chức đảng và đảng viên khi có DHVP; việc thực hiện chế độ thông tin báo cáo của nhiều cấp uỷ, UBKT cơ sở chưa đầy đủ, kịp thời, nhất là báo cáo tình hình thi hành kỷ luật đảng viên làm ảnh hưởng đến công tác chỉ đạo, tổ chức thực hiện nhiệm vụ của UBKT Đảng ủy.

 Đảng ủy và UBKT Đảng ủy Khối xác định phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm đó là: Chỉ đạo các cấp ủy, UBKT các cấp tổ chức thực hiện đầy đủ các cuộc kiểm tra, giám sát theo các chương trình, kế hoạch đề ra từ đầu năm; tích cực nắm bắt tình hình cơ sở, xác định, phát hiện dấu hiệu vi phạm và quyết định kiểm tra tổ chức đảng cấp dưới và đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm; tổ chức tập huấn nghiệp vụ công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật đảng cho đội ngũ cấp ủy viên, cán bộ phụ trách công tác kiểm tra, giám sát ở cơ sở./.

 UBKT Đảng ủy Khối