HỘI CỰU CHIẾN BINH KHỐI DOANH NGHIỆP CHỈ ĐẠO THÀNH CÔNG ĐẠI HỘI CẤP CƠ SỞ, NHIỆM KỲ 2017 - 2022

 

  Thực hiện Thông tri số 06-TTr/TU, ngày 20/5/2016 của Tỉnh ủy Vĩnh Phúc về việc lãnh đạo tổ chức Đại hội CCB các cấp tỉnh Vĩnh Phúc, nhiệm kỳ 2017 - 2022; Kế hoạch số 145/KH-CCB, ngày 06/6/2016 của Ban chấp hành Hội CCB tỉnh Vĩnh Phúc về công tác chuẩn bị và tiến hành Đại hội CCB các cấp tiến tới Đại hội toàn quốc Hội CCB Việt Nam lần thứ VI.

  Từ ngày 10/01/2017, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Thường trực Đảng ủy khối Doanh nghiệp, Ban Thường vụ Hội CCB Khối; cấp ủy, lãnh đạo các doanh nghiệp có Hội CCB, đến nay (tính đến ngày 20/3/2017) đã có 19/24 đơn vị Hội CCB cơ sở tổ chức thành công Đại hội, nhiệm kỳ 2017 - 2022.

  Trong nhiệm kỳ qua, mặc dù điều kiện còn có những khó khăn do đặc thù hoạt động của doanh nghiệp, nhưng Hội CCB cơ sở đã hoạt động rất tích cực, đúng hướng, có hiệu quả thiết thực: Vai trò gương mẫu của CCB được thể hiện rõ nét trên các cương vị công tác, đi đầu trong xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở; tích cực tham gia xây dựng, bảo vệ Đảng, chính quyền, chế độ xã hội chủ nghĩa; làm tốt các hoạt động giám sát, đấu tranh phòng chống quan liêu, tham nhũng, lãng phí, tệ nạn xã hội. Cán bộ, hội viên luôn phát huy tốt bản chất, truyền thống “Bộ đội cụ Hồ”, giữ vững bản lĩnh chính trị, nêu cao tinh thần trách nhiệm, hoàn thành vượt mức nhiều chỉ tiêu Đại hội Hội CCB các cấp đề ra; thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của doanh nghiệp, giữ vững trật tự, an toàn ở cơ sở. Công tác từ thiện, đền ơn đáp nghĩa, giúp đỡ đồng bào, đồng chí gặp khó khăn; quan tâm, động viên, giúp nhau trong công tác và cuộc sống luôn được các Hội cơ sở quan tâm thực hiện. Phối hợp tốt với Ðoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, giáo dục truyền thống yêu nước, chủ nghĩa anh hùng cách mạng cho thế hệ trẻ; luôn là tấm gương mẫu mực, tin cậy của tuổi trẻ và mọi tầng lớp cán bộ, công nhân viên, người lao động trong Khối.

  Qua Đại hội cấp cơ sở đã thảo luận, thông qua văn kiện; tổng hợp ý kiến góp ý Dự thảo Báo cáo chính trị của Hội CCB cấp trên, tổng hợp ý kiến về một số điểm bổ sung, sửa đổi Điều lệ Hội. Đại hội các đơn vị đã bầu Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, các chức danh lãnh đạo Hội nhiệm kỳ 2017 - 2022 và bầu đoàn đại biểu đi dự Đại hội đại biểu Hội CCB khối Doanh nghiệp đủ 100% số lượng cần bầu; các đồng chí ủy viên, các đồng chí lãnh đạo Hội, đại biểu được bầu đi dự Đại hội cấp trên đều trúng cử với số phiếu rất cao.

  Nhìn chung đến nay các Hội CCB cơ sở đã tổ chức Đại hội, đều thể hiện được ý nghĩa tầm quan trọng của Đại hội; đánh giá được đầy đủ những kết quả hoạt động và sự đóng góp của tổ chức Hội, của cán bộ hội viên; qua đó khẳng định được vai trò, vị thế, uy tín của Hội trong doanh nghiệp; tạo sự thống nhất cao trong toàn Hội để tổ chức Đại hội Hội CCB các cấp thành công tốt đẹp.

 Tin: Hội CCB Khối DN