CÔNG TÁC PHÁT TRIỂN ĐẢNG VIÊN TẠI ĐẢNG BỘ CÔNG TY CỔ PHẦN PRIME GROUP

          Công tác phát triển đảng viên là một trong những nhiệm vụ quan trọng của công tác xây dựng Đảng. Điều này đã được, Chỉ thị 51-CT/TW, ngày 21/01/2000 của Bộ Chính trị BCH T.Ư Đảng (khóa VIII) nêu rõ: “Kết nạp đảng viên là một nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên, có tính quy luật trong công tác xây dựng Đảng cũng như trong quá trình phát triển, hoạt động lãnh đạo của Đảng, nhằm tăng thêm sức chiến đấu và bảo đảm sự kế thừa, phát triển của Đảng”.

        Nhận thức sâu sắc ý nghĩa của công tác này, Đảng bộ Công ty Cổ phần Prime Group đã làm tốt việc tạo nguồn phát triển đảng viên mới. Kết quả từ năm 2015 đến nay, lựa chọn cử 204 quần chúng ưu tú tham gia lớp bồi dưỡng đối tượng kết nạp, phát triển 99 đảng viên. Hằng năm, căn cứ nghị quyết đại hội của các chi bộ trực thuộc tình hình số lượng, chất lượng nguồn lao động để đăng ký quần chúng ưu tú thật sự tiêu biểu tham gia lớp bồi dưỡng kết nạp đảng với Đảng ủy khối Doanh nghiệp tỉnh. Sau khi hoàn thành khóa học, chi bộ tiếp tục phân công đảng viên, các tổ chức đoàn thể công ty theo dõi giúp đỡ cảm tình đảng đủ điều kiện, tiêu chuẩn sẽ đề nghị Đảng ủy Công ty Cổ phần Prime Group trình Ban Thường vụ Đảng ủy Khối xem xét, kết nạp đảm bảo theo quy định.

 

Lễ kết nạp Đảng viên mới

         Để tiếp tục thực hiện tốt công tác tạo nguồn, phát triển đảng viên mới trong thời gian tới tại Đảng bộ Công ty Cổ phần Prime Group, các cấp ủy, chi bộ trực thuộc cần thực hiện tốt một số nhiệm vụ sau:

      Một là, tiếp tục, thường xuyên nâng cao nhận thức, trách nhiệm của đội ngũ cấp ủy, bí thư, phó bí thư chi bộ trực thuộc, lãnh đạo doanh nghiệp, đảng viên trong chi bộ về công tác phát triển đảng viên, quy trình phát triển đảng, nội dung mới về tiêu chuẩn đảng viên trong thời kỳ mới để tránh trình trạng công tác phát triển đảng chưa đảm bảo quy trình, thủ tục, tùy tiện, giản đơn.

       Hai là, các cấp ủy tiếp tục chủ động làm tốt công tác phát hiện, tạo nguồn phát triển đảng viên mới hơn nữa. Đây là khâu đầu tiên trong quy trình phát triển đảng, giúp cấp ủy kịp thời phát hiện những một quần chúng tốt, có động cơ phấn đấu vào Đảng đúng đắn được sớm đứng trong hàng ngũ của Đảng.

       Ba là, định kỳ, cử các đồng chí cấp ủy, bí thư các chi bộ trực thuộc tham gia các lớp cấp ủy do Đảng ủy Khối tổ chức để nâng cao nghiệp vụ về công tác đảng, nắm vững và thực hiện đầy đủ, nghiêm túc quy trình phát triển đảng.

      Bốn là, công tác phát triển đảng viên không vì số lượng mà coi nhẹ chất lượng, kịp thời đưa những đảng viên không đủ điều kiện tiêu chuẩn ra khỏi đảng.

      Năm là, phát huy sức mạnh tổng hợp của các tổ chức đoàn thể trong công tác phát triển đảng.

      Có thể nói, những quần chúng ưu tú được kết nạp đảng tại Đảng bộ Công ty Cổ phần Prime Group đều giữ các vị trí chủ chốt của công ty, phân xưởng và hoàn thành tốt các nhiệm vụ chuyên môn giao, được sự tín nhiệm của cấp ủy nơi công tác cũng như nơi cư trú. Các đảng viên mới kết nạp đã phát huy vai trò tiên phong gương mẫu của người đảng viên đóng góp tích cực vào công tác xây dựng đảng của chi bộ, xây dựng doanh nghiệp phát triển bền vững.

Tin, ảnh: Trà My