ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU ĐẢNG BỘ KHỐI DOANH NGHIỆP TỈNH VĨNH PHÚC

LẦN THỨ III, NHIỆM KỲ 2020-2025 THÀNH CÔNG TỐT ĐẸP

    Trong hai ngày 11, 12 tháng 8 năm 2020, Đảng bộ Khối doanh nghiệp tỉnh tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ III, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Đồng chí Hoàng Thị Thúy Lan - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH khóa XIV tỉnh dự và chỉ đạo Đại hội; cùng dự có các đồng chí Nguyễn Văn Trì, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; đồng chí Lê Duy Thành - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh; các đồng chí Ủy viên BTV Tỉnh ủy, thường trực HĐND, UBND tỉnh; các đồng chí nguyên lãnh đạo tỉnh; lãnh đạo các sở, ban, ngành, huyện, thành phố cùng 227 đại biểu đại diện cho hơn 3.550 đảng viên trong toàn Đảng bộ.

 

Đồng chí Tạ Văn Tính – TUV, Bí thư Đảng ủy Khối khai mạc Đại hội 

     Nhiệm kỳ qua, Ban Chấp hành Đảng bộ Khối doanh nghiệp tỉnh đã lãnh đạo, chỉ đạo Đảng bộ thực hiện đạt và vượt các mục tiêu đề ra. Nổi bật là tham mưu Tỉnh ủy, UBND tỉnh chỉ đạo, tổ chức thực hiện tốt Nghị quyết số 35/NQ-CP của Chính phủ về hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp đến năm 2020; Nghị định 97 của Chính phủ về quản lý người giữ chức danh, chức vụ tại doanh nghiệp là Công ty TNHH MTV mà Nhà nước giữ 100% vốn điều lệ; Nghị định số 106 của Chính phủ về quản lý người giữ chức danh, chức vụ tại doanh nghiệp là Công ty TNHH MTV và người đại diện phần vốn Nhà nước giữ chức danh quản lý tại doanh nghiệp mà Nhà nước giữ trên 50% vốn điều lệ. Trong nhiệm kỳ, hầu hết các doanh nghiệp bảo toàn phát triển vốn, sản xuất kinh doanh có lãi, duy trì tốc độ tăng trưởng. Tổng doanh thu toàn khối đạt 214.288 tỷ đồng, tăng bình quân 7,05%/năm; nộp ngân sách nhà nước gần 7.800 tỷ đồng; thu nhập bình quân người lao động đạt 9,14 triệu đồng/người/tháng.

   Công tác xây dựng, củng cố, phát triển tổ chức đảng và đảng viên, tổ chức đoàn thể có nhiều chuyển biến tích cực; năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng, chất lượng đội ngũ đảng viên được nâng lên. Toàn Đảng bộ phát triển được 16 tổ chức đảng trong doanh nghiệp tư nhân; giới thiệu để các huyện, thành phố thành lập 4 tổ chức đảng trong doanh nghiệp tư nhân; kết nạp 1.227 đảng viên mới. Tỷ lệ tổ chức cơ sở đảng trong sạch, vững mạnh đạt trên 85%/năm; đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ đạt 93%/năm.

Đồng chí Hoàng Thị Thúy Lan - UV Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy phát biểu chỉ đạo Đại hội

    Biểu dương, đánh giá cao những kết quả đạt được trong nhiệm kỳ qua, đồng chí Hoàng Thị Thúy Lan – Uỷ viên Trung ương, Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh: Đảng bộ Khối doanh nghiệp tỉnh là Đảng bộ đặc thù, cần tiếp tục đổi hơn nữa phương thức lãnh đạo nhằm nâng cao năng lực lãnh đạo của cấp ủy, tổ chức đảng. Tổ chức Đảng trong doanh nghiệp phải thực sự là hạt nhân chính trị, có đủ năng lực lãnh đạo, chỉ đạo doanh nghiệp thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ sản xuất, kinh doanh; thực hiện đúng chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Nhất là, chú trọng đổi mới công nghệ, ứng dụng công nghệ mới, hiện đại hóa doanh nghiệp. Xây dựng thương hiệu, sản phẩm hàng hóa, dịch vụ chất lượng cao của Vĩnh Phúc; hoàn thành xuất sắc kế hoạch SXKD; hoàn thành xuất sắc nghĩa vụ với Nhà nước nhất là nghĩa vụ về thuế, tài chính; quan tâm cải thiện đời sống vật chất, tinh thần cho người lao động; chú trọng xây dựng đội ngũ doanh nhân và văn hóa doanh nghiệp mang nét riêng của Vĩnh Phúc “văn minh, hiện đại”, đáp ứng yêu cầu trong thời kỳ đẩy mạnh CNH, HĐH và hội nhập quốc tế.

   Nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ; sáng tạo hơn nữa trong triển khai các Chỉ thị, Nghị quyết của Trung ương, của tỉnh trọng tâm là: Nghị quyết số 10-NQ/TW, của BCH Trung ương Đảng, khóa XII “Về phát triển kinh tế tư nhân trở thành một động lực quan trọng của nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa”; Nghị quyết số 12-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương, khóa XII “Về tiếp tục cơ cấu lại, đổi mới và nâng cao hiệu quả doanh nghiệp nhà nước”; Chỉ thị số 33, ngày 13/8/2019 của Ban Bí thư  về “Tăng cường xây dựng tổ chức Đảng trong các đơn vị kinh tế tư nhân”; Nghị quyết số 01, 02 của Tỉnh ủy về một số giải pháp cơ bản cải thiện môi trường đầu tư, nâng cao năng lực cạnh tranh của Tỉnh và khuyến khích đầu tư các dự án dịch vụ chất lượng cao tại các vùng khó chuyển đổi cơ cấu kinh tế...). Chủ động tham mưu Tỉnh ủy trong lãnh đạo phát triển kinh tế, tháo gỡ các khó khăn, hỗ trợ doanh nghiệp, chăm lo đời sống cho người lao động. Chú trọng làm tốt công tác cán bộ, công tác quy hoạch, đào tạo bồi dưỡng, nâng cao trình độ, khả năng công tác đảng đối với đội ngũ cán bộ chuyên trách và đội ngũ bí thư cấp ủy ở cơ sở, nhất là cán bộ làm công tác đảng trong các doanh nghiệp tư nhân, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài.

Đồng chí Hoàng Thị Thúy Lan- UV Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy tặng hoa, chúc mừng Đại hội

    Phát huy trí tuệ, đoàn kết Đại hội xác định mục tiêu tổng quát là: Tiếp tục đổi mới phương thức hoạt động, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức đảng, chất lượng đảng viên. Đoàn kết, sáng tạo, đồng hành cùng doanh nghiệp sản xuất kinh doanh hiệu quả, hoàn thành tốt nghĩa vụ đối với Nhà nước; không ngừng nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của người lao động. Đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, xây dựng cơ quan, doanh nghiệp văn hoá, góp phần tích cực vào phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Đại hội đã thảo luận và thống nhất biểu quyết thông qua Nghị quyết với các chỉ tiêu cơ bản như sau:

    - Phấn đấu trên 95% doanh nghiệp trong Khối ổn định, phát triển.

    - 100% doanh nghiệp thực hiện đầy đủ nghĩa vụ với Nhà nước; nộp ngân sách tăng 5- 10%/ năm.

    - 100% doanh nghiệp thực hiện đầy đủ các chế độ, chính sách và đảm bảo việc làm ổn định cho người lao động.

    - Phấn đấu thu nhập của người lao động tăng bình quân 5%/năm trở lên.

   - Phấn đấu 100% cơ quan, doanh nghiệp trong Khối đảm bảo an ninh quốc phòng, trật tự an toàn xã hội, phòng chống cháy nổ, vệ sinh môi trường; các đơn vị trong Khối đạt cơ quan, doanh nghiệp văn hoá; không có doanh nghiệp xảy ra đình công, lãn công.

    - Tỷ lệ đảng viên được quán triệt học tập các Nghị quyết, Chỉ thị của Đảng đạt trên 95%;

    - Bình quân hằng năm phát triển 3 tổ chức cơ sở đảng trở lên, kết nạp trên 200 đảng viên mới.

    - Số chi, đảng bộ cơ sở xếp loại Hoàn thành tốt, Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ đạt tỷ lệ so với quy định; trên 80% đảng viên được xếp loại hoàn thành tốt nhiệm vụ.

    - Phấn đấu 100% các chi, đảng bộ cơ sở duy trì tốt chế độ sinh hoạt cấp ủy, sinh hoạt chi bộ.

    - Hằng năm trên 80% tổ chức đoàn thể ở cơ sở đạt vững mạnh.

   - Tỷ lệ tập hợp thanh niên đạt trên 70%; hằng năm, thành lập mới từ 03 tổ chức Đoàn TNCS Hồ Chí Minh trở; thành lập được tổ chức Hội Cựu chiến khi có đủ điều kiện.

   

Đồng chí Đặng Xuân Thu, Bí thư Đảng ủy Công ty cổ phần Prime Group tham luận

về công tác phát triển tổ chức Đảng, đảng viên trong doanh nghiệp 100% vốn nước ngoài

   

Ban Chấp hành Đảng bộ Khối nhiệm kỳ 2020-2025 ra mắt Đại hội

Đồng chí Lại Hữu Tuyển - Bí thư Đảng ủy Khối nhiệm kỳ 2020-2025  bế mạc Đại hội

     Với tinh thần đoàn kết, dân chủ, đổi mới, sáng tạo, Đại hội đã bầu Ban chấp hành Đảng bộ Khối doanh nghiệp tỉnh khóa III, nhiệm kỳ 2020-2025 gồm 25 đồng chí; bầu đoàn đại biểu đi dự Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Vĩnh Phúc lần thứ XVII nhiệm kỳ 2020-2025. Tại hội nghị Ban Chấp hành phiên thứ I tiến hành bầu Ban Thường vụ Đảng ủy Khối. Đồng chí Lại Hữu Tuyển được tín nhiệm bầu giữ chức vụ Bí thư Đảng ủy Khối nhiệm kỳ 2020 - 2025; các đồng chí Nguyễn Tiến Dũng, Ninh Viết Thủy tái cử chức vụ Phó Bí thư Đảng ủy Khối. Hội nghị đã bầu Ủy ban kiểm tra gồm 5 đồng chí; đồng chí Đỗ Văn Tiến được tín nhiệm tái cử Chủ nhiệm UBKT Đảng ủy Khối./.

Tin, ảnh Ban Tuyên giáo