ĐẠI HỘI ĐẢNG BỘ TỈNH VĨNH PHÚC LẦN THỨ XVII THÀNH CÔNG, MỞ RA MỘT NHIỆM KÌ MỚI ĐẦY HI VỌNG

          Đại hội Đảng bộ tỉnh Vĩnh Phúc lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 đã diễn ra thành công tốt đẹp, mở ra một nhiệm kì mới đầy hi vọng, với những sáng tạo và quyết tâm mới.

          Sau 3 ngày làm việc tích cực và nghiêm túc, với phương châm “Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Sáng tạo - Phát triển”, Đại hội đã thảo luận và nhất trí thông qua Nghị quyết Đại hội. Mục tiêu tổng quát đến năm 2025, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị tỉnh Vĩnh Phúc trong sạch, vững mạnh; đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Khai thác, phát huy mọi tiềm năng, lợi thế cho phát triển; trọng tâm là phát triển công nghiệp, dịch vụ, du lịch, nông nghiệp có giá trị gia tăng cao; khai thác những động lực mới cho tăng trưởng dựa trên khoa học - công nghệ - đổi mới sáng tạo; tăng cường quản lý, sử dụng hiệu quả, bền vững tài nguyên, bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu.
          Phát triển văn hóa, thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội; nâng cao chất lượng cuộc sống, hạnh phúc của nhân dân, bảo đảm tiến bộ và công bằng xã hội; củng cố quốc phòng, bảo đảm giữ vững an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội.

Phấn đấu đến năm 2025, Vĩnh Phúc là tỉnh công nghiệp phát triển, một trong những trung tâm công nghiệp, dịch vụ, du lịch của vùng và cả nước; thu nhập thực tế bình quân đầu người cao hơn cả nước, đạt mức 80 đến 85 triệu đồng; kết cấu hạ tầng đô thị Vĩnh Phúc cơ bản đạt tiêu chí đô thị loại I; tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân tăng 8,5 đến 9,0%/năm; cơ cấu kinh tế Công nghiệp - Xây dựng chiếm 61,5 đến 62,0%; dịch vụ chiếm 32 đến 32,5%; nông, lâm nghiệp, thủy sản chiếm 6 đến 6,5%; hằng năm tạo thêm từ 16.000 đến 17.000 việc làm mới; tỷ lệ trường chuẩn quốc gia (theo chuẩn mới) đạt 70% trở lên ở tất cả các cấp học.

          Đại hội thống nhất với năm nhóm nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu với 26 nhiệm vụ, giải pháp cụ thể: Tiếp tục đẩy mạnh, kiên trì xây dựng, chỉnh đốn Đảng theo Nghị quyết Trung ương 4, khóa XII; nâng cao năng lực lãnh đạo, năng lực cầm quyền và sức chiến đấu của các cấp ủy, tổ chức đảng; đổi mới mô hình tăng trưởng, trọng tâm phát triển công nghiệp, dịch vụ chất lượng cao; chuyển mạnh mô hình tăng trưởng kinh tế từ chiều rộng sang chiều sâu, tạo chuyển biến mạnh mẽ về chất lượng tăng trưởng và sức cạnh tranh của nền kinh tế theo hướng tăng năng suất lao động trên cơ sở ứng dụng khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo. Xây dựng, phát huy các giá trị văn hóa, để văn hóa thực sự trở thành nguồn lực thúc đẩy phát triển kinh tế, xã hội. Tiếp tục đổi mới căn bản và toàn diện giáo dục và đào tạo, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực; xây dựng con người Vĩnh Phúc hướng đến chân - thiện - mỹ. Xây dựng chính quyền trong sạch, vững mạnh, hoạt động hiệu lực và hiệu quả; tăng cường tiềm lực quốc phòng, an ninh đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới…

 

  Ban chấp hành Đảng bộ khóa XVII ra mắt Đại hội (Ảnh:Cổng thông tin điện tử tỉnh Vĩnh Phúc)

          Đại hội cũng đề ra ba khâu đột phá, tập trung xây dựng cơ chế chính sách đặc thù để thu hút, giải phóng các nguồn lực đáp ứng nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội theo nguyên tắc hiệu quả, bền vững. Trong đó, ưu tiên thu hút phát triển cụm ngành công nghiệp điện tử công nghệ cao; đẩy mạnh đô thị hóa cùng với xây dựng nông thôn mới nâng cao, tạo sự chuyển biến cơ bản về diện mạo, chất lượng đô thị, nông thôn của tỉnh trong năm năm tới. Trọng tâm là xây dựng đô thị của Vĩnh Phúc xanh - sạch - đẹp - văn minh. Đột phá trong công tác cán bộ và tổ chức bộ máy, trước hết là đổi mới trong công tác đánh giá cán bộ bằng “sản phẩm”, coi kết quả đánh giá cán bộ là tiêu chí quan trọng nhất để thực hiện quy hoạch, điều động, bổ nhiệm…

          Tại Đại hội, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVII đã được bầu ra gồm 50 đồng chí, Ban Thường vụ Tỉnh ủy gồm 14 đồng chí; Ủy ban Kiểm tra gồm 11 ủy viên. Đồng chí Hoàng Thị Thúy Lan, Ủy viên T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy khóa XVI được bầu tái cử giữ chức Bí thư Tỉnh ủy khóa XVII; 2 Phó Bí thư là các đồng chí Lê Duy Thành và Phạm Hoàng Anh. Đại hội cũng đã bầu đoàn đại biểu đi dự Đại hội lần thứ XIII của Đảng gồm 19 đại biểu chính thức và 1 đại biểu dự khuyết.

Nguyễn Kiều Oanh tổng hợp.