ĐẢNG ỦY KHỐI DOANH NGHIỆP TỈNH KHAI GIẢNG CÁC LỚP BỒI DƯỠNG LLCT  ĐỢT II, NĂM 2019

   Thực hiện Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng năm 2019,  trong hai ngày 21, 22 tháng  9 năm 2019, Đảng ủy khối Doanh nghiệp tỉnh Vĩnh Phúc tổ chức Lễ khai giảng Lớp bồi dưỡng đối tượng kết nạp Đảng và lớp bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho đảng viên mới, đợt II năm 2019. Đến dự lễ khai giảng có đồng chí Ninh Viết Thủy- Phó Bí thư Đảng ủy Khối; các đồng chí Thường trực và lãnh đạo các ban xây dựng Đảng, đoàn thể của Đảng ủy.

   Tham gia các lớp bồi dưỡng đợt II năm 2019 có tổng số 205 học viên, trong đó lớp bồi dưỡng đối tượng kết nạp đảng là 86 học viên; lớp bồi dưỡng lý luận chính trị cho đảng viên mới là 119 học viên là các quần chúng ưu tú và đảng viên dự bị thuộc các chi, đảng bộ trực thuộc Đảng bộ Khối.

    Theo chương trình các học viên sẽ được truyền đạt các chuyên đề: Lớp bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho đối tượng kết nạp đảng với 6 chuyên đề: Khái lược lịch sử Đảng cộng sản Việt Nam; Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội; Nội dung cơ bản của Điều lệ Đảng cộng sản Việt Nam; Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Phấn đấu trở thành đảng viên Đảng cộng sản Việt Nam; Tình hình phát triển KT-XH của tỉnh và kết quả hoạt động của Đảng bộ Khối sau 10 năm thành lập.  

    Lớp bồi dưỡng lý luận chính trị dành Đảng viên mới với 11 chuyên đề: Chủ nghĩa Mác-Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh- nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam cho hành động của Đảng và cách mạng Việt Nam; Độc lập dân tộc gắn liền với Chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam; Phát huy sức mạnh toàn dân tộc, dân chủ và xã hội chủ nghĩa, xây dựng và hoàn thiện nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa; Đường lối phát triển kinh tế- xã hội của Đảng; Phát triển giáo dục và đào tạo, khoa học và công nghệ, xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam, quản lý tài nguyên, bảo vệ môi trường; Tăng cường quốc phòng, an ninh, bảo vệ vững chức Tổ quốc, giữ vững môi trường hòa bình, ổn định chính trị, trật tự, an toàn xã hội; Chủ động và tích cực hội nhập quốc tế; Nguyên tắc tổ chức, hoạt động của Đảng và công tác xây dựng đảng cơ sở; Xây dựng đảng về đạo đức;  Phấn đấu, rèn luyện để xứng đáng với danh hiệu Đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam; Tình hình phát triển KT-XH của tỉnh và kết quả hoạt động của Đảng bộ Khối sau 10 năm thành lập.

    Kết thúc chương trình học tập trên lớp, Đảng ủy Khối tổ chức cho học viên 2 lớp tham gia chương trình học tập thực tế tại Khu di tích lịch sử Tân Trào và Khu di tích K9- Đá Chông.   

    Phát biểu chỉ đạo tại Lễ khai giảng, đồng chí Ninh Viết Thủy- Phó Bí thư Đảng ủy Khối ghi nhận, đánh giá cao tinh thần và ý thức trách nhiệm trong công tác xây dựng Đảng của các chi, đảng bộ nói chung và các học viên nói riêng. Đồng thời đồng chí đề nghị các đồng chí giảng viên tập trung truyền đạt những nội dung chính theo chương trình, chú trọng gắn lý luận với thực tiễn của tỉnh, của doanh nghiệp; các học viên nghiêm túc học tập, nghiên cứu các chuyên đề, vận dụng, liên hệ với thực tiễn của đơn vị và vị trí công tác để lớp học đạt kết quả cao nhất./. 

Tin: Quỳnh Nga