1- Kế hoạch của Đảng ủy Khối về việc triển khai thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW.

2- Hướng dẫn của Đảng ủy Khối về Bổ sung chuẩn mực đạo đức về việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.

3- Hướng dẫn của Đảng ủy Khối về tổ chức và quy chế làm việc của Bộ phận giúp việc cấp uỷ cơ sở.

4- Kế hoạch của Đảng ủy Khối về việc Học tập chuyên đề 2012 và triển khai nhiệm vụ thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW.

5- Kế hoạch của Đảng ủy Khối Học tập chuyên đề năm 2013.

6- Kế hoạch của Đảng ủy Khối Học tập chuyên đề năm 2014.