SỨC SỐNG CỦA TÁC PHẨM “SỬA ĐỔI LỐI LÀM VIỆC”

   Ngày 18-10, tại Hà Nội, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh phối hợp Ban Tuyên giáo T.Ư, Ban Tổ chức T.Ư tổ chức Hội thảo khoa học cấp quốc gia “Sửa đổi lối làm việc - Những vấn đề lý luận và thực tiễn” nhân kỷ niệm 70 năm ra đời tác phẩm “Sửa đổi lối làm việc” của Chủ tịch Hồ Chí Minh.
Các đồng chí: GS, TS Nguyễn Xuân Thắng, Bí thư T.Ư Ðảng, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh; Võ Văn Phuông, Ủy viên T.Ư Ðảng, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo T.Ư đồng chủ trì Hội thảo. Ðến dự có GS, TS Tạ Ngọc Tấn, Phó Chủ tịch chuyên trách Hội đồng lý luận T.Ư.

   Báo cáo đề dẫn Hội thảo do GS, TS Nguyễn Xuân Thắng trình bày, nêu rõ: Tác phẩm “Sửa đổi lối làm việc” được Chủ tịch Hồ Chí Minh viết và hoàn thành vào tháng 10-1947. Ðây là lúc tình hình đất nước và công tác xây dựng Ðảng đặt ra những yêu cầu mới. Chủ tịch Hồ Chí Minh, với bút danh X.Y.Z. đã viết tác phẩm này làm tài liệu cho tổ chức đảng các cấp và các cán bộ, đảng viên học tập, rèn luyện, tu dưỡng. Tác phẩm gồm sáu phần, đề cập việc sửa chữa, đổi mới công tác xây dựng, chỉnh đốn Ðảng trên tất cả các mặt chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức, nhằm sửa chữa các khuyết điểm, phát huy những ưu điểm. Ðây là tác phẩm đầu tiên của Chủ tịch Hồ Chí Minh trực tiếp đặt vấn đề và trình bày một cách hệ thống tư tưởng đổi mới về xây dựng, chỉnh đốn Ðảng trong điều kiện Ðảng cầm quyền. Từ khi ra đời, “Sửa đổi lối làm việc” đã thật sự trở thành cẩm nang hết sức bổ ích, hữu dụng, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Ðảng.

    45 tham luận trình bày tại hội thảo tập trung làm rõ giá trị lý luận, thực tiễn của tác phẩm “Sửa đổi lối làm việc” đối với các vấn đề: ngăn chặn, đẩy lùi những sai lầm, khuyết điểm trong Ðảng; bài học tăng cường công tác tư tưởng, lý luận của Ðảng; những nguyên lý xây dựng Ðảng về đạo đức; những chỉ dẫn quý báu về công tác cán bộ của Ðảng; đổi mới toàn diện phương thức lãnh đạo của Ðảng; bài học về xây dựng phong cách công tác khoa học, dân chủ, quần chúng cho cán bộ, đảng viên; công tác xây dựng, chỉnh đốn Ðảng hiện nay.

   Hội thảo thống nhất khẳng định: Ra đời cách đây 70 năm, tác phẩm “Sửa đổi lối làm việc” luôn là một trong những văn kiện hết sức quan trọng, có tác dụng làm nền tảng tư tưởng trong chỉ đạo công tác xây dựng, chỉnh đốn Ðảng và thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Sửa đổi lối làm việc là nhiệm vụ thường xuyên, khách quan của cách mạng, là quy luật phát triển của Ðảng cầm quyền, là yêu cầu nâng cao hiểu biết lý luận, thực tiễn đối với cán bộ, đảng viên, là những chỉ dẫn quý báu về cán bộ và công tác cán bộ của Ðảng. Tác phẩm có giá trị to lớn để đổi mới phương thức lãnh đạo của Ðảng, tăng cường mối quan hệ gắn bó máu thịt giữa Ðảng với nhân dân; cải cách bộ máy, giáo dục đạo đức cách mạng, phương pháp học tập, làm việc cho cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân, nhất là thế hệ trẻ trong giai đoạn hiện nay.

PV