Công văn số 61-CV/VP, ngày 15/9/2014 về việc báo cáo quý 3 năm 2014

       Văn phòng Đảng ủy đề nghị các chi, đảng bộ thực hiện báo cáo công tác quý 3 theo mẫu, gửi về Văn phòng Đảng ủy trước ngày 25/9/2014 để tổng hợp, báo cáo Thường trực, Ban Thường vụ Đảng ủy. 

Công văn số 88-CV/TG

Đề nghị các chi, đảng bộ thống kê, báo cáo đội ngũ cán bộ làm công tác tuyên giáo.