Công văn 474-CV/ĐUK, ngày 18/10/2018 Mời dự hội nghị báo cáo viên và thông tin chuyên đề

Công văn 474-CV/ĐUK, ngày 18/10/2018 Mời dự hội nghị báo cáo viên và thông tin chuyên đề

Mẫu báo cáo kết quả công tác SXKD, xây dựng Đảng 9 tháng đầu năm 2018

Mẫu báo cáo kết quả công tác SXKD, xây dựng Đảng 9 tháng đầu năm 2018

Mẫu báo cáo kết quả công tác SXKD, xây dựng Đảng 9 tháng đầu năm 2018

Mẫu báo cáo kết quả công tác SXKD, xây dựng Đảng 9 tháng đầu năm 2018

Quyết định Về việc mở Lớp bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho đảng viên mới Đợt II năm 2018

Quyết định Về việc mở Lớp bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho đảng viên mới  Đợt II năm 2018

Quyết định Về việc mở Lớp bồi dưỡng đối tượng kết nạp Đảng Đợt II năm 2018

Quyết định Về việc mở Lớp bồi dưỡng đối tượng kết nạp Đảng Đợt II năm 2018

Công văn đăng ký nhu cầu đạo, bồi dưỡng đợt 2 năm 2018

Công văn đăng ký nhu cầu đạo, bồi dưỡng đợt 2 năm 2018

Xây dựng dự toán năm 2019

Xây dựng dự toán năm 2019

Mẫu bài thu hoạch và báo cáo kết quả quán triệt NQ TW7, khóa XII

Thực hiện Kế hoạch số 97-KH/ĐUK ngày 13/6/2018 của Đảng ủy Khối, đề nghị các chi, đảng bộ cơ sở gửi báo cáo kết quả học tập, quán triệt Nghị quyết trung ương 7 khóa XII của Đảng

Thông báo Giới thiệu chức danh, chữ kí, số điện thoại của đồng chí Chủ nhiệm UBKT, Trưởng Ban Tuyên giáo, Chánh Văn phòng ĐUK

Thông báo Giới thiệu chức danh, chữ kí, số điện thoại của đồng chí Chủ nhiệm UBKT, Trưởng Ban Tuyên giáo, Chánh Văn phòng ĐUK

MẪU BÁO CÁO 6 THÁNG NĂM 2018

MẪU BÁO CÁO 6 THÁNG NĂM 2018