Mẫu báo cáo công tác kiểm tra giám sát năm 2017

Mẫu báo cáo công tác kiểm tra giám sát năm 2017

Biểu mẫu thống kê cuối năm 2017

Biểu mẫu thống kê cuối năm 2017

Quy định 102-QĐ/TW, ngày 15/11/2017 về xử lý kỷ luật đảng viên vi phạm

Quy định 102-QĐ/TW,  ngày 15/11/2017 về xử lý kỷ luật đảng viên vi phạm

Công văn số 355-CV/ĐUK, ngày 05/12/2017 về kiểm điểm năm 2017

Công văn số 355-CV/ĐUK, ngày 05/12/2017 về kiểm điểm năm 2017

Công văn Số 36-CV/BTG, ngày 27/10/2017 V/v Báo cáo nhanh kết quả thực hiện mua và sử dụng báo, tạp chí của Đảng

Số 36-CV/BTG, ngày 27/10/2017 V/v Báo cáo nhanh kết quả thực hiện mua  và sử dụng báo, tạp chí của Đảng

Quyết định Về việc mở Lớp bồi dưỡng đối tượng kết nạp Đảng Đợt II năm 2017; Quyết định Về việc mở Lớp bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho đảng viên mới Đợt II năm 2017

Quyết định Về việc mở Lớp bồi dưỡng đối tượng kết nạp Đảng Đợt II năm 2017; Quyết định Về việc mở Lớp bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho đảng viên mới  Đợt II năm 2017

Một số văn bản mới về Công tác kiểm tra giám sát

Một số văn bản mới về Công tác kiểm tra giám sát

Kế hoạch kiểm tra việc thực hiện nghiệp vụ công tác đảng viên

Kế hoạch kiểm tra việc thực hiện nghiệp vụ công tác đảng viên

Công văn về việc đăng ký đào tạo, bồi dưỡng Đợt II/2017, nhu cầu học Trung cấp LLCT- HC

Công văn về việc đăng ký đào tạo, bồi dưỡng Đợt II/2017, nhu cầu học Trung cấp LLCT- HC