Công văn đăng ký nhu cầu đạo, bồi dưỡng đợt 2 năm 2018

Công văn đăng ký nhu cầu đạo, bồi dưỡng đợt 2 năm 2018

Xây dựng dự toán năm 2019

Xây dựng dự toán năm 2019

Mẫu bài thu hoạch và báo cáo kết quả quán triệt NQ TW7, khóa XII

Thực hiện Kế hoạch số 97-KH/ĐUK ngày 13/6/2018 của Đảng ủy Khối, đề nghị các chi, đảng bộ cơ sở gửi báo cáo kết quả học tập, quán triệt Nghị quyết trung ương 7 khóa XII của Đảng

Thông báo Giới thiệu chức danh, chữ kí, số điện thoại của đồng chí Chủ nhiệm UBKT, Trưởng Ban Tuyên giáo, Chánh Văn phòng ĐUK

Thông báo Giới thiệu chức danh, chữ kí, số điện thoại của đồng chí Chủ nhiệm UBKT, Trưởng Ban Tuyên giáo, Chánh Văn phòng ĐUK

MẪU BÁO CÁO 6 THÁNG NĂM 2018

MẪU BÁO CÁO 6 THÁNG NĂM 2018

Công văn số 427 -CV/ĐUK mời họp

Mời dự hội nghị học tập chuyên đề năm 2018 

Công văn số 422-CV/ĐUK về việc triệu tập hội nghị tập huấn nghiệp vụ công tác Đảng 2018

Công văn số 422-CV/ĐUK về việc triệu tập hội nghị tập huấn nghiệp vụ công tác Đảng 2018

Công văn số 419-CV/ĐUK về việc báo cáo kết quả học tập, quán triệt Nghị quyết TƯ 5 khóa XII

Công văn số 419-CV/ĐUK về việc báo cáo kết quả học tập, quán triệt Nghị quyết TƯ 5 khóa XII

Quyết định Về việc mở Lớp bồi dưỡng đối tượng kết nạp Đảng Đợt I năm 2018

Quyết định Về việc mở Lớp bồi dưỡng đối tượng kết nạp Đảng Đợt I năm 2018

Quyết định Về việc mở Lớp bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho đảng viên mới Đợt I năm 2018

Quyết định Về việc mở Lớp bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho đảng viên mới  Đợt I năm 2018