Một số VB về cơ chế, chính sách hỗ trợ DN chịu tác động của dịch Covid-19

Một số VB về cơ chế, chính sách hỗ trợ DN chịu tác động của dịch bệnh Covid-19

Mẫu BC nhanh kết quả công tác Quý I/2020

Mẫu BC nhanh kết quả công tác Quý I/2020

 

KH tuyên truyền ĐH Đảng

Tải kế hoạch

HD học tập chuyên đề 2020

HD học tập chuyên đề 2020

 

Các văn bản của Đoàn Khối

Các văn bản triển khai của Đoàn Khối doanh nghiệp tỉnh

Công văn Số 123-CV/BTCĐUK về Thực hiện một số nhiệm vụ năm 2020

Công văn Số 123-CV/BTCĐUK về Thực hiện một số nhiệm vụ năm 2020

Mẫu Báo cáo KTGS

Các mẫu báo cáo Kiểm tra giám sát