Công văn số 647-CV/ĐUK, ngày 10/10/2019 Đăng ký nhu cầu đào tạo năm 2020

Công văn số 647-CV/ĐUK, ngày 10/10/2019 Đăng ký nhu cầu đào tạo năm 2020

Kế hoạch số 69-KH/ĐUK ngày 15/9/2019 của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối về Tổ chức Cuộc thi tìm hiểu “Vĩnh Phúc - 70 năm xây dựng và phát triển”

Đảng ủy Khối ban hành Kế hoạch số 69-KH/ĐUK ngày 15/9/2019 về Tổ chức Cuộc thi tìm hiểu “Vĩnh Phúc - 70 năm xây dựng và phát triển”

Công văn số 635-CV/ĐUK Xây dựng báo cáo quý III năm 2019

Công văn số 635-CV/ĐUK Xây dựng báo cáo quý III năm 2019

Kế hoạch tổ chức Đại hội đảng các cấp tiến tới ĐHĐB toàn quốc lần thứ XIII của Đảng

Kế hoạch tổ chức Đại hội đảng các cấp tiến tới ĐHĐB toàn quốc lần thứ XIII của Đảng

Công văn số 623-CV/ĐUK Lập dự toán chi tổ chức đại hội đảng, nhiệm kỳ 2020-2025

Công văn số 623-CV/ĐUK Lập dự toán chi tổ chức đại hội đảng,  nhiệm kỳ 2020-2025

Công văn số 613, 617-CV/ĐUK Đăng ký đào tạo, bồi dưỡng LLCT đợt II/2019 và lớp Trung cấp LLCT- HC khoá VI

Công văn số 613-CV/ĐUK Đăng ký đào tạo, bồi dưỡng LLCT đợt II/2019  và lớp Trung cấp LLCT- HC khoá VI

Công văn Số 608 - CV/ĐUK Lập dự toán chi hoạt động công tác đảng năm 2020

Công văn Số 608 - CV/ĐUK Lập dự toán chi hoạt động  công tác đảng năm 2020

Tài liệu Hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm; phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019

Tài liệu Hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm; phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019

Công văn 591-CV/ĐUK, ngày 14/6/2019 Thực hiện các nội dung nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ

Công văn 591-CV/ĐUK, ngày 14/6/2019 Thực hiện các nội dung nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ

Thể lệ và gợi ý cuộc thi tìm hiểu “Bác Hồ với Vĩnh Phúc và Vĩnh Phúc học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”

Thể lệ và gợi ý cuộc thi tìm hiểu “Bác Hồ với Vĩnh Phúc và Vĩnh Phúc học tập, làm theo tư tưởng,  đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”