KH số 42-KH/ĐUK ngày 27/2/2018 về học tap chuyên đề năm 2018

Kế hoạch Học tập chuyên đề năm 2018 “Xây dựng phong cách, tác phong công tác của người đứng đầu, của cán bộ, đảng viên trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”...

Kế hoạch số 43-KH/ĐUK, ngày 15/3/2018 vv đào tạo, bồi dưỡng năm 2018

Kế hoạch số 43-KH/ĐUK, ngày 15/3/2018 vv đào tạo, bồi dưỡng năm 2018

CV 75-CV/BTCĐU Vv một số nội dung công tác xây dựng Đảng

CV 75-CV/BTCĐU Vv một số nội dung công tác xây dựng Đảng

Công văn vv mời dự hội nghị tổng kết Đảng bộ năm 2017

Công văn vv mời dự hội nghị tổng kết Đảng bộ năm 2017

Dự thảo báo cáo tổng kết năm 2017

Dự thảo báo cáo tổng kết năm 2017

Dự thảo báo cáo tổng kết năm 2017

Dự thảo báo cáo tổng kết năm 2017

Mẫu báo cáo công tác xây dựng Đảng năm 2017

Mẫu báo cáo công tác xây dựng Đảng năm 2017 

Công văn 371-CV/ĐUK Vv nộp báo cáo đảng phí và báo cáo thu, chi tài chính năm 2017

Công văn 371-CV/ĐUK Vv nộp báo cáo đảng phí và báo cáo thu, chi tài chính năm 2017

Mẫu báo cáo công tác kiểm tra giám sát năm 2017

Mẫu báo cáo công tác kiểm tra giám sát năm 2017

Biểu mẫu thống kê cuối năm 2017

Biểu mẫu thống kê cuối năm 2017