MẪU BÁO CÁO 6 THÁNG NĂM 2018

MẪU BÁO CÁO 6 THÁNG NĂM 2018

Công văn số 427 -CV/ĐUK mời họp

Mời dự hội nghị học tập chuyên đề năm 2018 

Công văn số 422-CV/ĐUK về việc triệu tập hội nghị tập huấn nghiệp vụ công tác Đảng 2018

Công văn số 422-CV/ĐUK về việc triệu tập hội nghị tập huấn nghiệp vụ công tác Đảng 2018

Công văn số 419-CV/ĐUK về việc báo cáo kết quả học tập, quán triệt Nghị quyết TƯ 5 khóa XII

Công văn số 419-CV/ĐUK về việc báo cáo kết quả học tập, quán triệt Nghị quyết TƯ 5 khóa XII

Quyết định Về việc mở Lớp bồi dưỡng đối tượng kết nạp Đảng Đợt I năm 2018

Quyết định Về việc mở Lớp bồi dưỡng đối tượng kết nạp Đảng Đợt I năm 2018

Quyết định Về việc mở Lớp bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho đảng viên mới Đợt I năm 2018

Quyết định Về việc mở Lớp bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho đảng viên mới  Đợt I năm 2018

Số 404-CV/ĐUK ngày 9/3/2018 về Tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 27-NQ/TW

Tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 27-NQ/TW, ngày 06/8/2008 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa X).

KH số 42-KH/ĐUK ngày 27/2/2018 về học tap chuyên đề năm 2018

Kế hoạch Học tập chuyên đề năm 2018 “Xây dựng phong cách, tác phong công tác của người đứng đầu, của cán bộ, đảng viên trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”...

Kế hoạch số 43-KH/ĐUK, ngày 15/3/2018 vv đào tạo, bồi dưỡng năm 2018

Kế hoạch số 43-KH/ĐUK, ngày 15/3/2018 vv đào tạo, bồi dưỡng năm 2018

CV 75-CV/BTCĐU Vv một số nội dung công tác xây dựng Đảng

CV 75-CV/BTCĐU Vv một số nội dung công tác xây dựng Đảng