Công văn 535-CV/ĐUK Vv Đánh giá xếp loại Ban thường vụ và Đảng bộ Khối năm 2018

Công văn 535-CV/ĐUK Vv Đánh giá xếp loại Ban thường vụ và Đảng bộ Khối năm 2018

Mẫu báo cáo kiểm tra, giám sát năm 2018

Mẫu báo cáo kiểm tra, giám sát năm 2018

Mẫu bài thu hoạch nghị quyết Trung ương 8 (khóa XII) của Đảng

Mẫu bài thu hoạch nghị quyết Trung ương 8 (khóa XII) của Đảng

Công văn 503-CV/ĐUK mời dự hội nghị học tập, quán triệt nghị quyết Trung ương 8 (khóa XII)

Công văn 503-CV/ĐUK mời dự hội nghị học tập, quán triệt nghị quyết Trung ương 8 (khóa XII)

Biểu mẫu thống kê năm 2018

Biểu mẫu thống kê năm 2018

Hướng dẫn kiểm điểm năm 2018

Hướng dẫn kiểm điểm năm 2018

Mẫu báo cáo công tác xây dựng Đảng năm 2018

Mẫu báo cáo công tác xây dựng Đảng năm 2018

Công văn 501-CV/ĐUK VV nộp báo cáo thu, chi tài chính đảng năm 2018 và đảng phí QIV/2018

Công văn 501-CV/ĐUK VV nộp báo cáo thu, chi tài chính đảng năm 2018 và đảng phí QIV/2018

Công văn 474-CV/ĐUK, ngày 18/10/2018 Mời dự hội nghị báo cáo viên và thông tin chuyên đề

Công văn 474-CV/ĐUK, ngày 18/10/2018 Mời dự hội nghị báo cáo viên và thông tin chuyên đề

Mẫu báo cáo kết quả công tác SXKD, xây dựng Đảng 9 tháng đầu năm 2018

Mẫu báo cáo kết quả công tác SXKD, xây dựng Đảng 9 tháng đầu năm 2018