Tải các văn bản:

Maubieu2019 (1).doc

Maubieu2019 (2).doc

Maubieu2019 (3).doc

Maubieu2019 (4).doc

Maubieu2019 (5).doc

biểu 6 A, B năm 2019.xls

Biểu 6C năm 2019.doc

Cv kiểm điểm năm 2019.doc