Các văn bản triển khai của Đoàn Khối doanh nghiệp tỉnh

Tải văn bản về:

1. QĐ ban hanh tieu chi.doc

2. Tieu chi danh gia cs doan.doc

3. KH 30 Thang thanh nien.doc

4. KH so 31 Tuyen duong sang tao tre 2020.doc