Công điện của UBND tỉnh về triển khai các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh

Tải văn bản: Công điện của Chủ tịch UBND tỉnh