Công văn về việc Mở lớp Bồi dưỡng nghiệp vụ công tác Đảng năm 2017:

Công văn Mở lớp Bồi dưỡng nghiệp vụ công tác Đảng năm 2017