Công văn mời dự Hội nghị Ban chấp hành:

 

Công văn mời dự Hội nghị Ban chấp hành