Công văn số 104 -CV/BTCĐUK V/v triển khai một số nội dung công tác xây dựng Đảng

CV triển khai

Biểu 1- Đăng ký đánh giá chất lượng TCĐ

Biểu 2,3,4- Đăng ký khen thưởng, đào tạo, bồi dưỡng

Biểu 5,6,7- Đề nghị tặng HHĐ

Biểu 8- Lớp TC LLCT