Kính gửi:   Các Chi, Đảng bộ cơ sở

    Thực hiện Công văn số 812-CV/BTGTU, ngày 20/10/2017 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, về việc báo cáo thực hiện mua và đọc báo, tạp chí của Đảng, để có số liệu cụ thể, đánh giá việc mua, đọc báo và tạp chí của Đảng, Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối đề nghị các Chi, Đảng bộ cơ sở thống kê số liệu mua và sử dụng báo và tạp chí của Đảng năm 2017 (theo biểu mẫu gửi kèm).

     Số liệu thống kê gửi về Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối trước ngày 05/11/2017 qua Email: bantgduk.vinhphuc@gmail.com. Đề nghị các đơn vị quan tâm và thực hiện tốt những nội dung trên./.

 

   Tải Công văn số 36-CV/BTG, ngày 27/10/2017

                                        File Word; File PDF