Đề nghị các đơn vị báo cáo kết quả học tập, quán triệt Nghị quyết TƯ 5 khóa XII theo đề cương gợi ý.

Tải xuống:  Nội dung Công văn và đề cương 

                 File Word