Công văn số 613-CV/ĐUK Đăng ký đào tạo, bồi dưỡng LLCT đợt II/2019 và lớp Trung cấp LLCT- HC khoá VI

CV Đăng ký đào tạo, bồi dưỡng LLCT đợt II/2019 và lớp Trung cấp LLCT- HC khoá VI

Mẫu DS đăng ký

CV đăng ký lớp trung caps LLCT-HC hệ tập trung năm 2020

Mẫu DS đăng ký