Công văn Xây dựng dự toán bổ sung kinh phí Đại hội Chi bộ trực thuộc Đảng bộ cơ sở và biểu mẫu kèm theo:

Công văn Xây dựng dự toán bổ sung kinh phí Đại hội Chi bộ trực thuộc

Biểu mẫu kèm theo Công văn