Đề cương báo cáo kiểm điểm và báo cáo chính trị trình đại hội cơ sở

Đề cương BC kiểm điểm chi, đảng bộ cơ sở

Đề cương báo cáo chính trị