Kế hoạch kiểm tra việc thực hiện nghiệp vụ công tác đảng viên:

 

Kế hoạch kiểm tra việc thực hiện nghiệp vụ công tác đảng viên