Tải văn bản:

1. Kế hoạch số 42 -KH/ĐUK, ngày 27/2/2018

2. Mẫu cam kêt thực hiện