Các đơn vị triển khai thực hiện theo mẫu:

-MAU BC KTGS DANG UY CO SO

MAU BC KTGS CHI BO