Tải các mẫu Báo cáo Kiểm tra giám sát

1. Mẫu BC công tác KTGS năm (của ĐU và CB).doc

2. Mẫu bc KTGS tháng, quý (Đảng ủy cơ sở).doc

3. Mẫu BC tháng, quý của chi bộ về KTGS.doc