Mẫu Báo cáo tổng kết công tác năm 2019; phương hướng, nhiệm vụ năm 2020

Mẫu Báo cáo cơ sở 2019