Một số văn bản mới về công tác kiểm tra giám sát:

 

1. Quy định số 86-QĐ/TW về giám sát trong Đảng

2. Hướng dẫn số 02-HD/UBKTTW thực hiện QĐ số 86

3. Quy định số 01-QĐ/ĐUK về KTGS kê khai tài sản...

4. Một số văn bản mẫu kiểm tra giám sát