Nghị quyết của BTV Tỉnh ủy về chỉ đạo thực hiện Lời kêu gọi của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước và Chỉ thị số 16 của Thủ tướng Chính phủ về thực hiện các biện pháp cấp bách phòng chống dịch Covid-19

Tải văn bản:Nghị quyết của BTV Tỉnh ủy về lãnh đạo thực hiện Lời kêu gọi của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước và Chỉ thị số 16 của Thủ tướng Chính phủ về thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19