Các mẫu biểu kiểm điểm đánh giá tổ chức đảng, đảng viên năm 2019

Thực hiện Hướng dẫn số 17-HD/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Đảng ủy Khối đề nghị các chi, đảng bộ cơ sở thực hiện các nội dung Công văn số 665-CV/ĐUK ngày 20/11/2019 của Đảng ủy Khối.

Mẫu Báo cáo tổng kết công tác năm 2019; phương hướng, nhiệm vụ năm 2020

Mẫu Báo cáo tổng kết công tác năm 2019; phương hướng, nhiệm vụ năm 2020

Đề cương báo cáo kiểm điểm và báo cáo chính trị trình đại hội

Đề cương báo cáo kiểm điểm và báo cáo chính trị trình đại hội

Công văn số 647-CV/ĐUK, ngày 10/10/2019 Đăng ký nhu cầu đào tạo năm 2020

Công văn số 647-CV/ĐUK, ngày 10/10/2019 Đăng ký nhu cầu đào tạo năm 2020

Kế hoạch số 69-KH/ĐUK ngày 15/9/2019 của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối về Tổ chức Cuộc thi tìm hiểu “Vĩnh Phúc - 70 năm xây dựng và phát triển”

Đảng ủy Khối ban hành Kế hoạch số 69-KH/ĐUK ngày 15/9/2019 về Tổ chức Cuộc thi tìm hiểu “Vĩnh Phúc - 70 năm xây dựng và phát triển”

Công văn số 635-CV/ĐUK Xây dựng báo cáo quý III năm 2019

Công văn số 635-CV/ĐUK Xây dựng báo cáo quý III năm 2019

Kế hoạch tổ chức Đại hội đảng các cấp tiến tới ĐHĐB toàn quốc lần thứ XIII của Đảng

Kế hoạch tổ chức Đại hội đảng các cấp tiến tới ĐHĐB toàn quốc lần thứ XIII của Đảng

Công văn số 623-CV/ĐUK Lập dự toán chi tổ chức đại hội đảng, nhiệm kỳ 2020-2025

Công văn số 623-CV/ĐUK Lập dự toán chi tổ chức đại hội đảng,  nhiệm kỳ 2020-2025

Công văn số 613, 617-CV/ĐUK Đăng ký đào tạo, bồi dưỡng LLCT đợt II/2019 và lớp Trung cấp LLCT- HC khoá VI

Công văn số 613-CV/ĐUK Đăng ký đào tạo, bồi dưỡng LLCT đợt II/2019  và lớp Trung cấp LLCT- HC khoá VI

Công văn Số 608 - CV/ĐUK Lập dự toán chi hoạt động công tác đảng năm 2020

Công văn Số 608 - CV/ĐUK Lập dự toán chi hoạt động  công tác đảng năm 2020