Ban Chỉ đạo xây dựng tổ chức Đảng và tổ chức đoàn thể trong doanh nghiệp:

Quyết định thành lập tổ khảo sát đảng viên, đoàn viên, hội viên, người lao động trong các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh

Quyết định thành lập tổ khảo sát