Thực hiện Kế hoạch số 77-KH/TU, ngày 26/01/2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tổng kết 10 năm Nghị quyết số 27-NQ/TW, ngày 06/8/2008 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa X) “về xây dựng đội ngũ trí thức trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước”,

Ban Thường vụ Đảng ủy Khối yêu cầu các chi, đảng bộ cơ sở xây dựng báo cáo tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 27-NQ/TU của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa X (theo đề cương gửi kèm), gửi báo cáo về Đảng ủy Khối (qua Ban Tuyên giáo) trước ngày 24/3/2018, kèm bản word qua địa chỉ email: bantgduk.vinhphuc@gmail.com  để tổng hợp, báo cáo Tỉnh ủy.

Đề nghị cấp ủy các chi, đảng bộ cơ sở quan tâm chỉ đạo thực hiện./.

 

Tải văn bản:

1. Công văn

2. Đề cương báo cáo