Thể lệ và gợi ý cuộc thi tìm hiểu “Bác Hồ với Vĩnh Phúc và Vĩnh Phúc học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”

Tải văn bản: - Thể lệ cuộc thi

                   - Gợi ý trả lời câu hỏi